هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مجازات مزاحمت در آپارتمان ها

عبدالنبي ملاحزاده *

گروه معماری و دکوراسیون: يكي از اصول مربوط به فرهنگ آپارتماننشيني، رعايت حقوق ديگران است كه مباحث حقوقي و قوانين مربوطهاش بايد به دقت مورد توجه قرار گيرد. ضمن اينكه نهادينه كردن فرهنگ صحيح آن با قوانين و ضوابط خاص، زمان بر و طولاني است.در چنين شرايطي متأسفانه برخي آپارتماننشينها تصور ميكنند تمام يك ساختمان يا مجتمع مسكوني متعلق به آنها است. پس با ناديده گرفتن حقوق ديگران، ايجاد مزاحمت ميكنند. برخي افراد زبالههاي خود از ته سيگار گرفته تا پوست ميوه و روكش شكلات را در مسير راهرو، حياط، پاركينگ، راهپلهها و... ميريزند يا اينكه فرزندانشان هنگام استراحت ساكنين با بازي در حياط، پاركينگ و راهپلهها به شدت سر و صدا بهپا ميكنند كه ميبايست به اين موضوع نيز توجه جدي داشت. همچنين مهمانان برخي از آپارتمان‌‌نشينها نيز نيمههاي شب بدون هيچ ملاحظهاي در راهرو و پلهها بلند حرف ميزنند و ميخندند يا بچهها را با صدای بلند فرامیخوانند كه موجبات مزاحمت ديگران را فراهم مينمايند.

 درگيري و مشاجره لفظي ساكنين يك آپارتمان، آرامش ديگران را سلب ميكند. مدير ساختمان يا هیئتمدیره بر اساس قانون تملك آپارتمانها مجاز هستند به همسايههاي مزاحم تذكر دهند. چنانچه در رفتار آنان تغييري حاصل نشد، مدير ساختمان بر اساس وظيفه قانونياش ميتواند به استناد مواد 618 قانون مجازات اسلامي كه از مجازاتهاي بازدارنده نيز محسوب ميشود، به اتهام سلب آسايش و آرامش، از آنان شكايت كند.

 

*كارشناس ارشد حقوق