هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مزرعه‌ای بر روی بام

در این پروژه مسائل حملونقل شهری،  معماری و زراعت شهری با یک رخداد فرهنگی بینالمللی در تقاطع قرارگرفته و در امکانات زراعت در شهر و چگونگی امکان اتحاد آن با ساختمان اجتماعی به کاوش میپردازد.

این مزرعه بر روی بام کارخانه
Ole Boumans Value Factory در شهر Shekou  کارخانه سابق شیشه سازی در شهرستان "شنزن" ساخته شده است. این ناحیه خود دستخوش دگرگونیهای بنیادی ساختوساز است. این مزرعه طرز نگاه معمارانه و طراحی منظر نوینی ارائه نموده و زیرساخت دائمی برای آینده این سایت و به علاوه بخش حیاتی برای این ناحیه رو به رشد احداث نموده است.

شهر هنگکنگ الهامبخش دوگانه این طرح بوده است، اول روند رو به پیشرفت کشت روی بام در منطقه متراکم شهری بوده است. در کنار ایجاد یک آبادی سبز بر فراز آشفتگی شهری،  پیوند دادن ساکنین با طبیعت و تجربه نمودن فرایند درمانی با تجربه فیزیکی رشد محصولات، زراعت شهری یک منبع تغذیه پایدارتر، ایمن تر و در دسترس تر مهیا نموده است و همچنین در سبک زندگی افراد تغییر ایجاد میکند و بیشتر از آن استفاده از زمینهای مصنوعی (بامهای سبز) که تاکنون بدون استفاده بودند در مناطق متراکم شهر به عنوان زمینهای سبز زنده میتواند یک زیر اقلیم مطلوب برای خود و محیط پیرامونش به ارمغان آورد و جوابی قاطع در برابر تغییرات مسلم اکولوژیکی معاصر که به دور از رعایت پایداری و ذخیره انرژی است، ارائه میدهد.

دوم الهام از محوطه زنده بومی شهری بازار تره بار 179 ساله در ناحیه مرکزی خیابان قدیمی old Graham بوده است که کالبد کم ارتفاع آن متضمن دگردیسی نرم شهر است. این محوطه اکنون به عنوان یک عمدهفروشی دوباره توسعه پیدا کرده و پتانسیل ریشه کن کردن فعالیت شبکه خودمحور فرهنگ فضایی -شهری را دارد. مزرعه ارزش، نیز در نظر داشته است که تمام بام بازار ترهبار سابق را به زمین کشاورزی تبدیل نماید. طبیعت اکنون یک فرم جدید در هنگکنگ سابق حفاری کرده است. تغییرات روی بامها به عنوان یک زمین جدید برای زراعت جزو تعریف یک شهر مدرن زیست پذیر در آینده خواهد بود. ایده طرح گسترش 2 هزار مترمربع زمین سایت کارخانه به عنوان پیشفرض اولیه بوده است. چینه کشی با آجر، مختصر و فشرده صورت گرفته تا صفحات زراعت روی بام مشخص شود و ارتفاعات مختلف شان باعث ایجاد اختلاف ارتفاع خاک برای محصولات مختلف شده است. پلکان اصلی به سکوی آجری و غرفه باز کوچکی برای منزل دادن فعالیتهای آینده تبدیل شده است. حوض آبیاری از آبهای زیرزمینی طبیعی موجود در سایت تغذیه مینماید و یک سیستم یکپارچه آبپاشی در زمین نیز تعبیه شده است.

گلخانه و یک اتاق نمایش و تسهیلات نمایشگاهی نیز به جای ایجاد محیط سبز به عنوان یک چشمانداز انفعالی و جدا شده از فضا  به مجموعه اضافه شده است.

در "مزرعه ارزش" به نوعی دگرگونی شفابخش اهمیت داده شده است. کیفیتهای موجود در سایت آشکار سازی شده همانند دیوارهای قدیمی و درختان بزرگ رهاسازی شدند تا زندگی تازهای بیابند. منابعی همانند آب زیرزمینی طبیعی به وسیله حفر مدل آبیاری جدیدی جمعآوری شده است. مزرعه ارزش در واقع محصول فرهنگی این کارخانه قلمداد میشود.

این مکان بدون استفاده از سایت اکنون به عنوان طبیعت بارور استفاده میشود و قیاسی نوین برای سبک زندگی خودکفا در عصر مدرن ارائه کرده است.