ایستگاه آتش نشانی سبز

شمار نشریه : 184

در پروژه ایستگاه آتش نشانی سبز سعی بر این بوده تا محیطزیست به طور دوستانه با یک ایستگاه آتشنشانی ترکیب شده و درعینحال تأثیرات نامطلوب ناشی از عدم وجود فضای باز را کاهش دهد. قبل از احداث ایستگاه سایت محوطه اصالتاً برای یک پارک طرحریزی شده بود ولی در حقیقت به خوبی عملکرد نداشت و تنها یک فضای باز عمومی کوچک را در برگرفته بود. چشمانداز اصلی در سایت در حدود 10 متر ارتفاع شیب داشت و یک معبد مقدس در شمال خود جای داده بود.مسئله اصلی طرح هماهنگ نمودن شیب موجود با معبد به عنوان برنامه اصلی و همزمان حفظ یک دید خوب از روبه رو برای معبد بود.بر اساس آئین نامه مقررات زمین با تسهیلات چندمنظوره عمومی در برنامهریزی منطقهای شهری، حداکثر ارتفاع ساختمان میتواند 7 متر باشد و این شرایط موجب شد ایستگاه آتشنشانی سبز به ناچار طویل و کم ارتفاع به همراه یک بام بزرگ احداث گردد و این ارتفاع کم نشانه احترامی برای معبد قدیمی موجود در سایت نیز می باشد.

بام سبز به یک فضای باز عمومی دوستانه برای شهروندان بوده که به هدف معماری پایدار سبز نیز نائل آمده است. این بام سبز سبک، از وزن ساختمان میکاهد. یک مخزن صفحهای آب میان یک زیرلایه و عرشه بام قرارگرفته تا از مشکلات معمول کم آبی در بام سبز جلوگیری نماید.

 نورگیرهای استوانهای پراکنده در سقف زیر پارکینگ را به بالای بام متصل کرده و نقش سیستم نورپردازی را ایفا میکنند که نور مطبوع روز را برای قسمت پارکینگ، و هنگام شب نور مصنوعی لامپ را بر روی بام توزیع کند.

فضای نیمهباز نه تنها به کارمندان کمک میکند تا ماشینها را به راحتی جابهجا کنند بلکه یک جو پویا با ایجاد فضای عمومی برایشان به ارمغان میآورد. برای کاهش حجم ساختمان دفتر ایستگاه در زیرزمین طراحی شد و کوشش شده تا یک حیاط پشتی آرام و سبز ایجاد شود.فضای باز پاسیو که با یک پلکان گرد بیرونی به سطح زمین متصل میشود، باعث ورود نور طبیعی و تهویه هوا برای محیط کار میگردد. فضای داخل به طور کلی به رنگ سفید است.فرم بنا با توپوگرافی خطی پارک مجاورش در ارتباط است و سعی در گسترش سبز بودن محیط دارد.

بعد از مطالعات جدی پیرامون روشهای ارتفاع دادن به ساختمان، نهایتاً از بتن و آجر سفال به عنوان متریال اصلی استفاده شد. ترکیب متریال سطوح نهایی و بازشوهای تصادفی یک فضای جذاب و صمیمی برای ایستگاه ایجاد نموده است.مجسمه واقع در حیاط پشتی کار آتشنشانان را به نمایش میگذارد و به استغنای فضا کمک میکند.