هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه بزرگ تر با انحنا

گروه معماری ودکوراسیون: مشکل آپارتمان های امروزی این است که  متراژ کمی دارند و  کوچک هستند اما همین آپارتمان ها را نیز میتوان با ترفندهایی بزرگ تر نشان داد که در این مطلب به آن اشاره میکنیم.این نکته را باید بدانید که زاویههای بسته محیط را كوچكتر نشان میدهند. اگر میخواهید محیط بزرگتر به نظر برسد، از روشهای زیر استفاده كنید:

فضاهای كوچك پر از خطهای مستقیماند . وقتی راهرو، پنجره، میز و قفسهها كنار هم قرار میگیرند، زاویههای تند زیادی به وجود میآورند. زاویههای تند و بلند و خطهای مستقیم را با ایجاد خطوط منحنی محو كنید تا فضا بزرگتر به نظر برسد. پارچهها برای این منظور بسیار مناسباند. پارچه را روی میلپرده بیندازید تا حالت والان هلالی گرفته، چیندار شود و دور پنجره آویزان باشد. یا از رومبلیای كه از لبه مبل یا صندلی آویزان است، استفاده كنید.

راه دیگر آن است كه به دنبال مبلمانهایی كه حالت منحنی دارند، باشید. مبل راحتی كه مانند كوهان خمیده و منحنی است ، صندلی پشت لبهدار، صندلیهای خمیده یا مبلهای استیل گرد را انتخاب كنید.  اگر میخواهید انحنای بیشتری به دكوراسیون خود بدهید، بالش یا فرشهای بیضی و گرد بسیار مفیدند.

 یك شكل را انتخاب كنید و از آن در جاهای مختلف مثلاً برای تزیین دیوار، كف پوش و بعضی وسایل استفاده و تكرار كنید. در عین اینكه زاویهها بازتر نشان داده میشوند، اثر هنری خلاقی هم به آن افزودهاید. انتخاب یك رنگ برای تمام دیوارها از ظاهر كادر مانند جلوگیری كرده و محیط را بزرگتر و منسجمتر نشان میدهد.اگر با همه این تدابیر هنوز جایی كادر مانند وجود دارد نگران نباشید، از یك پوشش گیاهی استفاده كنید. گیاهان فضا را بزرگتر و زوایا را بازتر نشان میدهند. مثل یك صفحه نمایش آنها را در كنار دیوار مورد نظر یا جاهای بسته قرار دهید تا ضمن رفع این مشكل فضای خانه نیز سالمتر و پاكیزهتر شود.