هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

مالکان خانه‌های تاریخی حمایت می‌شوند

« سیاوش صابری» مدیرکل دفتر محوطهها و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی از اختصاص بیش از پنج ردیف بودجهای به حوزههای مختلف این اداره کل برای حفاظت و مرمت محوطهها و بافتهای تاریخی در کشور خبر داد.

وی گفت: طرح مشارکت در مرمت آثار ثبتی ایران دوباره آغازشده و قرار شده برای حفظ خانههای تاریخی نزدیک به  300 اثر با اعتبار 70میلیارد ریال در فهرست طرح مشارکتی قرار بگیرد.

صابری تاکید کرد: این اعتبار برای تعمیر و مرمت آثار ثبتی که در اختیار مالکان شخصی است، به صورت بلاعوض اختصاص داده میشود.

« سیاوش صابری» با اشاره به اختصاص 10میلیارد تومان به مرمت مدارس تاریخی گفت: 140 مدرسه تاریخی در سطح کشور مشمول طرح مرمت شدهاند این در حالی است که اعتباری معادل 85میلیارد ریال برای ساماندهی بناهای مهم تاریخی کشور در نظر گرفته شده است. 

مدیرکل دفتر محوطهها و بناهای تاریخی سازمان میراث فرهنگی همچنین با اشاره به اختصاص 18میلیارد ریال برای حفاظت و مرمت آثار تاریخی که بیشتر مطالعه و تکمیل بافتهای تاریخی را شامل میشود، ادامه داد: این طرح به مرور به استانهای کشور نیز میرسد. همچنین حدود 11میلیارد ریال اعتبار برای 50 محوطه  تاریخی اختصاصیافته که برای انجام اقدامات اضطراری در این محوطهها، در دو ماه آینده این اعتبار پرداخت میشود.