هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهران گردی رییس شورای شهر در منطقه 12

احمد مسجد جامعی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه تهرانگردیهای هفتگی، از ابنیه و مشاغل تاریخی بازار تهران دیدن کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، به مناسبت هفته میراث فرهنگی با حضور در منطقه 12 از بناهای تاریخی و قدیمی این منطقه بازدید به عمل آورد. در این دیدار دکتر طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی؛ دکتر خسروآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران، و علیرضا تابش، مدیرکل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی، رئیس شورای شهر را همراهی میکردند.

 از دیگر مکانهای مورد بازدید این گروه، سرای فیل خانه ناصری( محل نگهداری فیلهای ناصرالدینشاه)، دروازه نو(بقایای ستونهای آخرین دروازه قاجاری تهران)،  و حصار شاه طهماسبی قابلذکر است که رئیس شورای شهر تهران در این خصوص گفت: این بنا باقیمانده بخشی از دیوار خشتی حصار شاه طهماسبی است؛ تهران در زمانهای دور 114 برج و بارو به نیت تعداد سورههای قرآن داشت که اکنون از بین رفتهاند و اولین قدم برای احیای این بناها، جلوگیری از تخریب آنهاست و بعد باید به فکر بازسازی هر چه سریعتر این آثار بود.

مسجد جامعی در ادامه تهرانگردی از امامزاده سید ناصرالدین، امامزاده زید، کاروانسرای روغنی، بازارچه حاج قاسم، گذر لوطیصالح، حمام حاج قاسم، عمارت ظلالسطان، بازارچه مسگرها، چهارسوق و چهاربازار، آب انبار سید ولی و چند بنای تاریخی دیگر نیز بازدید کرد.