هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

دور جدید فعالیت‌های جامعه مهندسان مشاور ایران

گروه گزارش: در چارچوب موافقتنامه همکاری میان سه نهاد جامعه مهندسان مشاور ایران، انجمن جامعهشناسی ایران و جامعه مهندسان شهر ساز ایران، دو نشست با موضوع «پژوهش شهری، وضعیت و چشماندازها» در روزهای سه شنبه 26 و 30 اردیبهشت در محل جامعه مهندسان مشاور ایران برگزار شد که حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست نخست حضور داشت و به ایراد سخن پرداخت.

به گزارش پیام ساختمان، در نشست روز 26 اردیبهشت، ابتدا دکتر اعتماد، نماینده گروه شهرسازی جامعه مهندسان مشاور ایران ضمن تشریح کلیات «موافقتنامه همکاری در پایش و ارتقای پژوهش شهری» بین سه نهاد مدنی و حرفهای، خلاصهای از فعالیتهای کمیته پژوهش توسعه شهری که بانی اولیه این رویداد و همکاری سه نهاد است، را ارائه داد و از روسای سه نهاد مذکور خواست نظرات خود را پیرامون این همکاری اظهار نمایند. در ادامه  دکتر قانعیراد، رئیس انجمن جامعهشناسی ایران، مهندس رامینه، رئیس جامعه مهندسان مشاور ایران و دکتر مشهدی زاده، نماینده جامعه مهندسان شهر ساز ایران به ترتیب نظرات خود پیرامون ضرورت همکاری نهادهای مدنی برای شناسایی و کمک به حل مشکلات شهری را بیان نمودند. سپس مهندس ملکی، دبیر موافقتنامه همکاری پیرامون نحوه شکلگیری، اهداف و برنامه موافقتنامه همکاری در سال 1393 سخنانی ایراد نمود.

در ادامه نشست دکتر مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ضمن استقبال این وزارتخانه از همکاری نهادهای حرفهای و مدنی در زمینه نقد پژوهشها و سیاستهای شهری بر ضرورت گسترش اینگونه همکاریها و تشریک مساعی نهادهای مدنی، عمومی و دولتی تاکید کرد.

سپس دو پژوهش «آسیبشناسی پیوند آموزش، پژوهش و اجرا» از سوی مهندس احمد سعیدنیا و «آسیبشناسی و معرفی ساختار بهینه پژوهش شهرسازی» توسط دکتر محمد شیخی به صورت فشرده ارائه شد. سپس اعضای این پانل، مهندس سید رضا هاشمی و جواد مهدی زاده و دکتر مریم شریعت زاده به بررسی و نقد کلی پژوهشهای ارائهشده و نیز وضعیت پژوهش شهری در ایران پرداختند. نشست دوم نیز روز سهشنبه 30 اردیبهشتماه با عنوان «نقد در دنیای امروز» با ارائه مقاله و سخنرانی دکتر مجتبی صدریا و ارائه نظر نقدکنندگان برگزار شد.

گفتنی است «موافقتنامه همکاری در پایش و ارتقای پژوهش شهری» در بهمنماه  سال 1391 بین سه نهاد مدنی و حرفهای فوقالذکر به امضاء رسیده و پس از گذشت 14 ماه از تدارک و آماده سازی، از اردیبهشتماه سال جاری، سلسله نشستهای پژوهش شهری در سهشنبه پایانی هر ماه برگزار خواهد شد.

همایش آمایش سرزمین

علاوه بر نشستهای پژوهش شهری، جامعه مهندسان مشاور ایران، با همکاری معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهور، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ریاست جمهوری، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دانشگاه شهید بهشتی و بنیاد آب ایرانیان، همایشی با عنوان «برنامه آمایش سرزمین» در روزهای 21، 22 و 29 خردادماه سال جاری در مرکز همایشهای جامعه برگزار میکند.

با توجه به اهمیت این همایش که میتواند امکان سپردن نقش پررنگتری به جامعه مهندسان مشاور ایران در برنامهریزیهای کلان کشوری به دنبال داشته باشد؛ دبیرخانه جامعه مهندسان مشاور ایران، طی اطلاعیهای خواستار مشارکت فعال اعضا در این همایش شده است.

بنا به اعلام روابط عمومی جامعه مهندسان مشاور، در این همایش سه روزه، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و همچنین رئیس مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی ریاست جمهوری سخنرانی خواهند کرد و نیز پانلهای تخصصی در خصوص چرایی و چگونگی آمایش سرزمین، برنامهریزی آمایش در سطوح استانی، منطقهای و ملی، ضرورت هماهنگی و یکپارچگی برنامهریزی آمایش سرزمین، تجربه جهانی در این زمینه و ... برپا خواهد شد و در روز آخر نشست نیز بیانیه پایانی قرائت خواهد شد.