هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

شهرهای جدید در تلاش برای جذب سرمایه

گروه گزارش: در خبرها آمده بود که مدیرکل حقوقی و املاک شهرهای جدید از برنامه وزارت راه و شهرسازی برای تبدیل مسکن مهر شهرهای جدید کشور به مسکن ملکی خبر داده بود. مهدی هدایت در گفتگو با رسانهها اظهار کرده بود که هر چند هنوز مجوزی برای این کار داده نشده اما چون موافق این کار هستیم به زودی سازوکارهای مربوط به این برنامه مشخص و اعلام میشود. به منظور کسب اطلاع بیشتر از موضوع واگذاری زمینهای 99 ساله به ساکنان و متقاضیان مسکن مهر، گفتگویی با دکتر حسن ولیپور و دکتر محمد آئینی، مدیران عامل دو شهر جدید پردیس و اندیشه انجام داده ایم. از آنجا که چندی پیش نیز نشست دو روزه مدیران عامل 18 شهر جدید کشور با هدف بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در شهرهای جدید کشور و پیشبرد روند اجرایی پروژههای مسکن مهر در این شهرها به میزبانی شرکت عمران شهر جدید صدرا و با حضور محسن نریمان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ایران و مدیران عامل این شهرها برگزار شده بود؛ گریزی هم به موضوع سرمایهگذاری در این دو شهر زدیم.

مالک زمین شدن

به انتخاب متقاضیان

پیام ساختمان: گویا پردیس برای واگذاری زمینهای مسکن مهر 99 ساله انتخاب شده است. چرا؟

حسن ولیپور: این موضوع را خود هیئتمدیره شرکت عمران پردیس تصویب و از مجمع تقاضا کرده به ما مجوزی بدهند تا تعدادی از واحدهای 99 ساله مسکن مهر را، در حدود 5 هزار واحد را، به خود مالکی تبدیل کنیم و از محل درآمد آن در جهت کمک به ساخت امکانات زیربنایی و روبنایی شهر استفاده شود. به شکل اولیه با این موضوع موافقت شده و انشاءالله اگر مجوز را بدهند این کار را شروع خواهیم کرد.

پیام ساختمان: مشکلی پیش نمیآید اگر در یک مجتمع، چند نفر نخواهند واحدشان ملکی شود؟

ما راهکاری هم برای این موضوع پیدا کردهایم. گام اول ما برای واگذاری زمینها، تقاضاهای جدید مسکن مهر است که هنوز با آنها قرارداد نبستهایم. ما بلوکهایی را به شکل جداگانه برای مسکن مهر 99 ساله و خود مالکی مشخص میکنیم تا متقاضیان خود مالکی و طالبان مسکن مهر 99 ساله خودشان انتخاب کنند تا مشکلی پیش نیاید.

پیام ساختمان: از نشست در شهر جدید صدرا چه خبر؟

در شهر صدرا مدیران عامل شرکتهای عمران چند شهر جدید بستههای سرمایهگذاری آن شهرها را معرفی کردند. ما هم بسته  سرمایهگذاری در شهر پردیس را که در آن قابلیتهای جذب سرمایهگذار برای این شهر مشخصشده را معرفی کردیم.

پیام ساختمان: این قابلیتهای سرمایهگذاری را نمیخواهید رسانهای کنید؟

اگر در رسانهها هم بخواهد منتشر شود فعلاً فقط در حد کلیات میتواند مطرح شود و برای بیشتر از آن باید مقداری کارها عملیاتیتر شده باشد. ولی ما دنبال جذب سرمایه هستیم و الآن هم مشاوری گرفتهایم تا بسته سرمایهگذاری مترو را برای ما آماده کند تا آن را فراخوان کنیم.

زمین 99 ساله کم داریم

پیام ساختمان: قصد ندارید زمینهای مسکن مهر 99 ساله را به متقاضیان واگذار کنید؟

محمد آئینی: مسکن مهر 99 ساله ما در شهر جدید اندیشه خیلی کم است و قابلیت چنین اقدامی در این شهر جدید خیلی کم وجود دارد. لذا این موضوع در این شهر منتفی است.

پیام ساختمان: چرا بسته پیشنهادی برای سرمایهگذاری در شهر اندیشه را که در نشست شهر جدید صدرا ارائه کردید رسانهای نمیکنید؟

ما آن بسته پیشنهادی را در صدرا ارائه کردیم ولی باید این کارها در دولت تدبیر و امید با دقت و وسواس کارشناسی انجام شود. به خاطر همین ما الآن داریم روی این فرصتهای سرمایهگذاری کار میکنیم و احتمالاً در یک تا یک ماه و نیم آینده کتاب مستند «سرمایهگذاری اندیشه» منتشر خواهد شد که همه قابلیتهای سرمایهگذاری این شهر در شش محور و حوزههای مختلف آمده است. الآن هم داریم پروژههای کوچک مقیاس، در حد مراکز تجاری محلی و پروژههای بزرگ مقیاس، در سطح منطقهای و کشور و سایر پروژهها را آماده میکنیم.

پیام ساختمان: چرا این قدر روی جذب سرمایه کار میکنید؟

چون میخواهیم تلقی از شهرهای جدید را عوض کنیم و آنها را به عنوان شهر واقعی که زندگی در آنها جریان دارد، معرفی کنیم نه شهر خوابگاهی. یک شهر زمانی زنده است که جایگاهی داشته باشد و بتواند با بقیه شهرها رقابت کند. درست است که ما میخواهیم جمعیت جذب کنیم ولی باید برای این شهر هم نقشی تعریف کنیم تا معلوم باشد «اندیشه» قرار است در حوزه اقتصاد کار کند یا گردشگری، طبیعت گردی و ... چون تا کار و اشتغال به شهرها نیاید هیچ شهری موفق نمیشود. اگر اندیشه در این حوزهها موفق است به خاطر این است که به حوزههای اقتصادی هم فکر کرده است و نگاه ما هم به سرمایهگذاری این وجه است که میخواهیم کار، شغل و اقتصاد را وارد شهر کنیم و به جایی برسیم که ساکن اندیشه برای کار به خارج از شهر نرود.

پیام ساختمان: از تأسیس مرکز مالی کشور چه خبر؟

منتظریم تا در سازمان بورس و اوراق بهادار مطالعات و بررسیهایشان تمام شود و با آنها به جمعبندی برسیم. کار و مذاکرات ما در این خصوص ادامه دارد.