هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درهای نظام مهندسی به روی همه باز است

گروه گزارش: نایبرئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن تاکید بر باز بودن درهای این سازمان بر روی همه فعالان صنعت ساختمان کشور گفت: در دوره اخیر در پی این هستیم تا از ظرفیتهای تمام مجموعههای مهندسی کشور در کنار نظام مهندسی ساختمان استفاده کنیم.

حجتالله عامری گفت: یکی از اقداماتی که انجام دادهایم این بوده که تا به حال ملاقات هایی با انجمنهای مختلف داشتهایم و تداوم این کار در برنامههای آتی ما هم هست.

وی افزود: ما با کانون سراسری انبوهسازان و جامعه مهندسان مشاور نشستهای جداگانه خوبی داشتهایم و در برنامههای آتی هم با انجمن بتن ایران و انجمن مهندسی زلزله ایران دیدار خواهیم کرد و در برنامه داریم تا با انجمنهایی مثل انجمن برق، مکانیک، تأسیسات، حتی انجمنهای زیستمحیطی ملاقات کنیم و نظرات آنها را در جهت اعتلای مهندسی استفاده کنیم.

عضو هیئترئیسه سازمان نظام مهندسی استان گلستان افزود: یکی دیگر از کارهای ما این بوده که برای اولین بار روسای تمام تشکلهای مهندسی کشور را برای اجلاس هفدهم هیئتهای عمومی، دعوت کردهایم تا در سوم تیرماه در خدمتشان باشیم.

وی این دعوت را نشاندهنده حسن نیت سازمان نظام مهندسی برشمرد و افزود: ما در راستای خط مشی جدید سازمان نظام مهندسی کشور، دست همکاری به سمت همه این همکاران دراز کردهایم و از دید ما این کار فتح بابی برای تعامل با تمام مجموعههای مهندسی کشور است.

همه بپذیریم مقصریم

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه امروزه خروجی صنعت ساختمان ما آن شایستگی و استحقاقی که باید داشته باشد را ندارد، گفت: این موضوع را همه کسانی که در این حرفه فعالیت میکنند، میدانند و همه هم به نوعی و به سهم خودشان در این امر دخیل هستند.

حجتالله عامری با اذعان به اینکه تا به حال به طور جدی ننشستهایم تا بر سر موضوعات اختلافی به صورت مستند صحبت و مسائل را تحلیل و ارزیابی کنیم، گفت: هر کدام از ما باید بپذیریم که در ناکارآمدی صنعت ساختمان و اشکالات آن در جاهایی مقصریم. وی افزود: ما به اشتباه تشکلهای مهندسی را از بقیه بخشهای صنعت ساختمان جدا کردهایم درحالیکه باید حتی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی، بخشهای کارگری، و ... همه در کنار هم دیده شوند.

مهندس عامری با طرح این سؤال که مگر این صنعت میتواند توسعه یابد درحالیکه همه گروهها و تشکلها در آن حضور نداشته باشند؟ گفت: به نظر من تا به حال به صنعت ساختمان به عنوان مجموعهای کلان و یکپارچه نگاه نشده و هر کس از هر مجموعهای بوده، فقط خودش را دیده و کل این مجموعه را ندیده است.وی افزود: تا به حال این نگاه وجود نداشته که اگر کل این صنعت رشد کند مجموعه هر کدام از ما هم خودش رشد میکند. باید این قدر در کنار هم بنشینیم و با هم حرف بزنیم تا به نقطه واحدی برسیم.

اختلافات قابل حل است

حجت الله عامری در خصوص اختلافات شهرداری با مجموعه نظام مهندسی کشور نیز گفت: در خیلی جاها تعاملات بسیار خوبی بین شهرداریها با سازمان نظام مهندسی وجود دارد و در بعضی شهرها هم رابطه خوبی وجود ندارد.

مهندس عامری گفت: اگر هدف همه ما اعتلای مهندسی ساختمان در کشور باشد بسیاری از موارد اختلاف قابل حل است.

وی با بیان اینکه ما در نظام مهندسی نمیخواهیم برای خودمان حوزه نفوذ یا حوزه سیطره تعریف کنیم بلکه میخواهیم برای خودمان حوزه خدمات تعریف کنیم، گفت: متأسفانه بعضاً در صنعت ساختمان حوزه سیطره تعریف میشود و نه حوزه خدمت و برای همین هم این قدر اختلاف وجود دارد.

اخلاق یا قانون؟

حجت الله عامری افزود: ما در حوزه قانون و بسیاری از حوزههای دیگر کمترین مشکل را داریم ولی بیشترین مشکل ما در حوزه تعهد و مسئولیتپذیری ماست که خیلی به آن توجه نداریم.وی ادامه داد: بسیاری از مسئولان همین سازمان نظام مهندسی ، زمانی پشت میزهای حاکمیتی و یا صاحب مناصبی در شهرداریها بودهاند ولی الآن که به نظام مهندسی آمدهاند نوع نگرشی متفاوت با قبل دارند.

مهندس عامری گفت: همین دوستان وقتی به عنوان مدیران نظام مهندسی صحبت میکنند حق را به نظام مهندسی میدهند در صورتی که قبلاً بر عکس بودهاند.

به حل مشکلات خوشبینم

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص امکان حل مشکلات حوزه ساختوساز کشور گفت: اگر برنامه داشته باشیم حتماً مشکلات کمتر میشوند؛ البته اینطور نیست که امروز مشکلات باشند و فردا نباشند چرا که به اعتقاد من صنعت ساختمان نیاز به برنامههای بسیار طولانی مدت دارد.

وی اصلاحات حوزه مصالح ساختمانی را مثال زد  و گفت: باید تکنولوژی های جدید وارد کشور شود، برخی فناوریهای ما باید بهروزرسانی و تکنولوژی های وارداتی باید بومیسازی شوند و این کارها ظرف یکی دو سال انجام نمیشود.

عضو هیئتمدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان با بیان اینکه کشورهای اروپایی از نظر زیرساختی شرایط به مراتب بهتری از ما دارند هم حدود سه دهه روی موضوع صرفهجویی در مصرف انرژی کار کردهاند، گفت: آن کشورها که زمانی مثل ما بودند بالأخره به نتایج مطلوبی رسیدند. وی افزود: یکی از دلایلی که ما نتوانستهایم در بسیاری حوزهها به نتیجه برسیم این بوده که میخواهیم با برنامههای کوتاه مدت، به حداکثر بهره برسیم در صورتی که ما هم باید برنامههای طولانی مدت داشته باشیم.

ساختمان مقولهای فرهنگی است

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه ساختمان یک ثروت ملی است و از وظایف ماست که این ثروت را برای نسلهای آینده به یادگار بگذاریم، گفت: تعبیر بسیار خوبی آقای مهندس ترکان تحت عنوان «ثروت بین نسلی» دارند و اگر این اتفاق بیفتد که از یک ساختمان چند نسل استفاده کنند در نگهداری ثروت ملی و در جهت منافع ملی کار بسیار مثبت و خوبی شده است.

حجت الله عامری با تاکید بر اینکه باید این مسائل را به فرزندانمان هم آموزش دهیم گفت: یکی از ایرادات ما این است که صنعت ساختمان را جدای از فرهنگ میبینیم.وی افزود: صنعت ساختمان پیوند عمیقی با فرهنگ دارد و این موضوع در جهان توسعهیافته به شدت وجود دارد و جوامعی هم که میخواهند خودشان را توسعهیافته و متمدن نشان بدهند بخش بزرگی از ثروتهای جامعهشان را در صنعت ساختمان سرمایهگذاری و صرف میکنند.

وی افزود: یکی از ناکارآمدیهای ما تا به حال، جدا بودن صنعت ساختمان از فرهنگ بوده است در صورتی که شهرسازی در واقع تبلور فرهنگ یک ملت و ساختمانسازی و معماری بیانگر نوع نگرش مردم به زندگیشان است.

سازمان دفاع از بهرهبرداران

وی یکی از نقاط ضعف موجود در صنعت ساختمان کشور را این موضوع بر شمرد که کسی پاسخگوی مسئولیتهای خودش نیست و افزود: این امر فقط در نظام مهندسی نیست بلکه در کل تشکیلات مهندسی کشور است.وقتی اتفاقی میافتد تمامی تشکیلات مهندسی میگویند «ما در بروز این حادثه یا سانحه هیچ نقشی نداشتیم»!

عامری با طرح این سؤال که پس چه شخص حقوقی یا حقیقی در بروز تخلفات نقش دارد؟ تصریح کرد: بالأخره کسانی مقصر بودهاند و به عبارت دیگر هر کسی یا نهادی درصدی در این اتفاقات نقش دارد.

وی به منظور جلوگیری از متضرر شدن بهرهبرداران ساختمان پیشنهاد کرد سازمانی مردم نهاد تحت عنوان «سازمان دفاع از حقوق بهرهبرداران و آسیب دیدگان سوانح ساختمانی» تأسیس شود تا اینگونه مشکلات و مسائل را از نظر حقوقی و اصولی پیگیری کند.