هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توضیح و تصحیح

در شماره 179 پیام ساختمان به تاریخ 10/12/92 زیر عنوان " آیا به اتفاق میتوان جهان گرفت؟"عبارت: "عدم حضور رئیس و رئیس کمیته ساختمان"به چاپ رسید که با توضیح انجمن صنفی کارفرمایی به این شرح تصحیح میشود:

"مهندس حمیدرضا سیفی رئیس هیئت مدیره در روز برگزاری مجمع حضور داشتهاند."