هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

وضعیت نامطلوب بهسازی بافت فرسوده گلستان

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان گلستان در جمع تشکلات صفی استان گلستان اظهار داشت: تمامی منابع و تسهیلات در سالهای گذشته به سمت مسکنمهر هدایت شد و ظرفیتهایی که در قانون دیده شده باید 10 درصد بافت فرسوده هر سال نوسازی و بهسازی میشدند که وضعیت گلستان در این زمینه خوب نیست.

سیدمحمد مرتضوی افزود: حدود پنج تا شش سال است که 10 درصد بافت فرسوده مورد کار اجرایی قرار نگرفته که امیدواریم با حمایت مسئولان شاهد تحول احیای بافت فرسوده باشیم.

مرتضوی تصریح کرد: اگر هزینه تمام شده را با قیمت عرضه و فروش واحدها حساب کنیم نشان میدهد که هیچ سودی عاید سازنده نمیشود و این عاملی برای بیانگیزگی حضور در بافتهای فرسوده و حاشیه شهرها میشود که باید این مهم مورد بازنگری قرار بگیرد.

این مسئول با بیان اینکه متوسط هزینه دستگاههای خدماترسان دولتی در سال 92 حدود 370 هزار تومان است، افزود: در گرگان متوسط هزینه در بافت فرسوده یک میلیون و 200 هزار تومان است که بسیار بالاست.

وی بر ضرورت مهار تورم، جلوگیری از قیمت بیرویه مصالح و تلاش روی هزینهها تاکید کرد و گفت: در حوزه نظام مهندسی ساختمان رقم قابل ملاحظهای برای مجری و نظارت پرداخت میکنیم اما خروجی مناسبی در کیفیت ساختمان دیده نمیشود.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی انبوهسازان مسکن و ساختمان گلستان با تاکید بر اینکه پرداختها باید متناسب با دوران ساخت درنظر گرفته شود، یادآور شد: هزینههایی که در این بخش مصروف میشود باید کیفیت را نیز مدنظر قرار داد.

مرتضوی بر لزوم فراهم کردن بسترهای لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تاکید کرد و اذعان داشت: کارگران ساختمان را نمیتوانیم زیرپوشش بیمه قرار دهیم که این رویه نیازمند تجدیدنظر است.

این مسئول متذکر شد: در بخش بافتهای فرسوده اگر میخواهیم تحول اساسی صورت بگیرد باید بستههای تشویقی مناسبی در نظر گرفته شود تا انبوهسازان حضور جدی داشته باشند.