هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سخنان نغز

خیلی تلاش کردم مردم بفهمند ولی آنها فقط خندیدند...

چارلي چاپلين

آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت مبدل شود که همه انسانها برابرند.            

 مارتین لوترکینگ

پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی. 

        مهاتما گاندی

 زمان مناسب برای انجام کاری، آن هنگام است که هیچکس آن کار را نمیکند، یا کسان دیگر، هنوز آنرا شروع نکردهاند یا آنرا متوقف کردهاند.                                                          

                   کیم وو چونگ

بهتر است به کارهای خوبِ انجامیافته بنگریم و آنرا چنان بستاییم که خاطره شیریناش در ذهن کودک بماند و مایه تشویق کارهای دیگر شود                                                                       

     ویل دورانت

چقدر موجب شگفتی است کامیابی آن که زندگی را با حمل اندک آبی میان دستهای بههم بستهاش سپری کرده، بیآنکه کوچکترین قطرهاش بههدر رود                                                             

       کریستین بوبن