هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتقال پایتخت شدنی است

خوب یا بد برای ساماندهی وضعیت شهر تهران باید کاری کرد. طرح «انتقال پایتخت» که به تازگی به «بررسی ساماندهی و تمرکززدایی از تهران و چگونگی انتقال پایتخت سیاسی و اداری» تغییر نام داده است، به دنبال اخطار چند تن از نمایندگان مجلس بابت صرف هزینه قابلتوجه که متحمل بار مالی است، به تازگی از دستور کار مجلس خارج شده است.

کلیات طرح انتقال پایتخت در دیماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید. تاکنون که در پایهگذاریها برای اجرای آن همدان،سمنان و پردیس به عنوان گزینههای انتقال پایتخت سیاسی کشور مطرح شدند، این امیدواری وجود داشته است که اجرای آن، به روند توسعه شهری، اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرهنگی در سایر کلانشهرها منجر شود، به شرط آنکه مسیر برنامهریزیشده و صحیحی طی کند.

طی سالهای اخیر سیل مهاجرت به پایتخت و افزایش بیرویه مهاجرت از تمام نقاط کشور برای جبران چالشهای اقتصادی همچون شغل، مسکن و... قطعاً، ریشه در مشکلات تمرکززدایی امکانات توسعهای تنها در یک شهر دارد. حال در دستور کار قرار دادن این اقدام توسط وزارتخانه و مجلس هرچند دیر، اقدام مثبتی است که چالشهای چند سال اخیر این شهر و به تبع آن شهرهای دیگر را به سوی حل شدن مشکلات پیش میبرد.

اما در کنار آن، نگرانیهایی نیز از معلق ماندن این طرح ملی مثل بسیاری از طرحهای مصوب مجلس وجود دارد. مطمئناً مقامات ارشد دولتی و مسئولان به این نکته واقف هستند که نگاه به این طرح یک مسئله ملی بوده که میتواند ارتقاء و پیشرفت اقتصاد و به تبع آن سایر حوزههای مهم کشور را رقم بزند. انتقال پایتخت در شرایط کنونی کشور امری اجتنابناپذیر است که باید با جدیت و کارشناسی دقیق بررسی و برای آن تصمیمگیری شود، حتی اگر تبعات مالی نیز به همراه داشته باشد.

تمرکززدایی از این کلانشهر، میتواند نقش محرک و پیشتاز در توسعه اقتصاد کشور داشته باشد قبل از آنکه ساماندهی، کنترل و نظارت از دست مدیران شهری و بالادستی خارج شود. بنابراین نگاهی عمیق و ساختاری به توسعه و رشد کشور به جای نگاه از سر ناچاری و اعتقاد به مدیریت توسعهای و صحیح شهری بر این بخش، با طرحریزی یک برنامه عملیاتی، نه تنها از فشارها و مشکلات موجود مدیریت شهری میکاهد بلکه کشور را به مسیر رشد و شکوفایی هدایت میکند. با این حال اگر از کمک مدیران متخصص و تراز اول و تجربه جهانی برای اجرای آن کمک گرفته شود، زمینه سازی برای این طرح دستیافتنی به نظر میرسد،