هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پنبه دانه

من خواب ديدهام

که کسي ميآيد

کسي که قدش

از نردبان خانه معمار هم بلندتر است

و از مهندس ناظر

که رفته است

و رخت پاسباني پوشيده است نميترسد

و از صاحبخانه هم

که تمام اتاق هاي منزل ما

مال اوست نميترسد

و ميتواند

تمام مقررات ملی ساختمان را

با چشمهاي بسته بخواند

چقدر پنتهوس خوبست

و من چقدر دلم ميخواهد

که کلنگی قابل سکونت ما

استخر داشته باشد

چقدر توی استخر پریدن خوب است

چقدر خانه داشتن خوب است

چقدر مستاجر نبودن خوب است

و من چقدر از همه چيزهاي خوب

خوشم  ميآيد

کسي ميآيد

و خانه را قسمت ميکند

و کلنگی قابل سکونت را قسمت ميکند

و زیرپله را قسمت ميکند

و سهم ما را هم ميدهد

من خواب ديده ام ...