نشریه شماره   184   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پنبه دانه

من خواب ديدهام

که کسي ميآيد

کسي که قدش

از نردبان خانه معمار هم بلندتر است

و از مهندس ناظر

که رفته است

و رخت پاسباني پوشيده است نميترسد

و از صاحبخانه هم

که تمام اتاق هاي منزل ما

مال اوست نميترسد

و ميتواند

تمام مقررات ملی ساختمان را

با چشمهاي بسته بخواند

چقدر پنتهوس خوبست

و من چقدر دلم ميخواهد

که کلنگی قابل سکونت ما

استخر داشته باشد

چقدر توی استخر پریدن خوب است

چقدر خانه داشتن خوب است

چقدر مستاجر نبودن خوب است

و من چقدر از همه چيزهاي خوب

خوشم  ميآيد

کسي ميآيد

و خانه را قسمت ميکند

و کلنگی قابل سکونت را قسمت ميکند

و زیرپله را قسمت ميکند

و سهم ما را هم ميدهد

من خواب ديده ام ...