معمار بهتر نیست این نقشه رها باشد

شمار نشریه : 183

معمار بهتر نیست این نقشه رها باشد                                          جای تنفس روی این دیوارها باشد

از خشکی این حدفاصلها کمی کم کن                                 میخواهم اینجا یک کمی هم انحنا باشد

یک پنجره اینجا و یک گلخانه هم آنجا                                      اینها که گفتم میتواند جابهجا باشد

سعی تو این باشد که دیوار حیاط ما                                           پایینتر از آیینهی خورشیدها باشد

عیبی ندارد، آن ستون را از وسط بردار                                       تا دست ما در موقع تغییر، وا باشد

اصلاً تمام تیغهها را از میان بردار                                         یعنی نمیخواهم کسی از ما جدا باشد

سقف اتاق بچه را با ماه آذین کن                                          میخواهم آنجا نردبان خوابها باشد

رنگی که میسازی، خمیرش را بده دریا                                 تا روح اهل خانه در موجاش رها باشد

گلهای لادن را ببر بالاترین جاها                                         صد بار گفتم جای گلدانها کجا باشد

رضا کرمی