هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاربرد فویل در خانه داری

گروه معماری و دکوراسیون: کاغذهای آلومینیومی در آشپزخانه، کاربردهای فراوانی دارند. خیلیها فکر میکنند که هر بار باید ورقههای تمیز و تا نخورده آلومینیوم را فقط برای پوشاندن مواد غذایی به کار ببرند اما اینگونه نیست زیرا کاغذهای آلومینیومی به سادگی در آشپزخانه شما بازیافت میشوند. فقط باید دقت کنید و آنها را بعد از مصرف دور نیندازید.

برای استفاده مجدد از کاغذهای آلومینیومی چند پیشنهاد داریم که با کمک آنها میتوانید در پول و انرژی صرفهجویی کنید و علاوه بر این در حفظ منابع طبیعی و محیطزیست کوشا باشید.

تیز کردن چاقوها

کاغذ آلومینیومی استفادهشده را تا کنید؛ به طوری که به صورت شش تا هشت لایه روی هم قرار گیرند. سپس با چاقوهای کند و فرسوده این لایههای کاغذ آلومینیومی را برش بزنید تا تیزتر شوند. برای چاقوهای باغبانی هم میتوانید از این روش استفاده کنید اما باید از چند لایه آلومینیومی بیشتری استفاده کنید چون این چاقوها سنگینتر هستند.

 شستن برای استفاده دوباره

اگر برای پوشاندن مواد غذایی یا قبل از قرار دادن غذاها در« فِر» از کاغذ آلومینیومی استفاده میکنید هیچ اشکالی ندارد که آنها را دوباره بشویید، صاف کنید و برای مصارف دیگر کنار بگذارید. خیلی از خانمهای اقتصادی این روش را به کار میبرند و ضمن کم کردن حجم زبالهها به بازیافت مواد کمک میکنند.

البته در این زمینه یک هشدار وجود دارد. یادتان باشد که اگر از کاغذهای بازیافت برای نگهداری از مواد خام مانند گوشت و مرغ استفاده میکنید آنها را برای سایر مواد غذایی به کار نبرید و بهتر است این ورقهها به ظرف زبالههای خشک منتقل شوند چون ممکن است باکتریها و سایر عوامل بیماریزای موجود در گوشت و مرغ خام به خوبی شسته نشوند و از این راه سایر مواد غذایی را آلوده کنند.

حفظ شکل کفشها و چکمهها

تکههای کاغذ آلومینیومی را در دستتان مچاله کنید تا به شکل گلولههای توپیشکل در آیند. سپس آنها را داخل کفش و چکمهها قرار دهید تا شکلشان حفظ شود. استفاده از این ترفند زمانی به درد میخورد که فصل استفاده از کفش و چکمهها گذشته و میخواهید آنها را داخل کمد بگذارید. در این صورت بعد از گذشت چند ماه ظاهر کفشها چروکیده نمیشود و شکل اولیهشان را حفظ میکنند.

خلاقیت در نقاشی ساختمان

در صورتی که کمی جسارت دارید و دلتان میخواهد روی دیوار بافت تازهای خلق کنید کاغذهای مچاله شده آلومینیومی اینجا هم به دردتان میخورد. آنها را داخل رنگ فرو ببرید و بعد شکل و بافت دلخواهتان را ایجاد کنید. علاوه بر این میتوانید دستگیرههای در را با این کاغذهای استفادهشده بپوشانید تا رنگی نشوند.