هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تیرهای برق مانع ثبت جهانی میمند

مسئولان میراثفرهنگی کشور در حالی تأخیر و موانع مرتبط با ارسال پرونده میمند به یونسکو را مشکلات مالی عنوان میکنند که حذف تیرهای برق هنوز یکی از مشکلات اصلی پرونده تاریخی میمند به شمار میرود. آنطور که کارشناسان و مسئولان دفتر پایگاه تاریخی میمند اعلام میکنند جمعآوری تیرهای برق میمند نیازمند یک و نیم میلیارد بودجه است که پس از رایزنی و نامهنگاریهای متعدد هنوز هیچ ارگانی حاضر به پرداخت آن نشده است.

 «امین کیوانلو» مشاور مدیر پایگاه میمند، میگوید: «عمر دکلهای برق میمند به سال 59 بر میگردد و از سال 84 پیگیریها برای جمعآوری تیرهای برق به صورت مداوم آغازشده تا شبکه برقرسانی از زیرزمین و بدون آسیب رساندن به کالبد و بستر تاریخی روستا انجام گیرد. او میگوید: این پروژه برقرسانی به قدری بزرگ است که نیازمند اعتبار یک و نیم میلیاردی است اما هنوز هیچ ارگانی حاضر به همکاری و  پرداخت این بودجه نشده است.

 این کارشناس به برنامههای اولویتدار پایگاه در آستانه ثبت جهانی میمند اشاره میکند و میگوید: «بر اساس پلان مدیریتی اولویت اعتبارات تقسیمبندی شده تا حفاظت و ساماندهی منظر فرهنگی میمند دنبال شود و میمند آمادگی ثبت در فهرست ثبت جهانی را پیدا کند.»

درحالحاضر فاز دو برقرسانی به واحدها تهیهشده تا کانالهای برق بدون آنکه به بستر تاریخی روستا لطمه وارد کنند عبور داده شوند اما این پروژه بسیار بلندمدت است و  نمیتوان آن را ظرف بازه زمانی کوتاه به پایان رساند. چراکه روستا علاوه بر تأسیسات برقرسانی به شبکه آب رسانی و ساماندهی سیستم فاضلاب هم نیاز دارد.