هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تهدید سردر دانشگاه‌ بابل

"سردر دانشگاه" بابل که در تاریخ1/7/1382بهشماره 10281 در فهرست آثار ملی کشور جای گرفته و بخشی از مجموعه کاخهای دوره پهلوی بهشمار میرود هماکنون در بدترین شرایط ممکن بهسر میبرد. آنطور که فعالان میراثفرهنگی خبر دادهاند اتاقهای این بنای تاریخی هماکنون تبدیل به انبار زباله شده است. این بنای تاریخی که در یک باغ زیبا احداثشده و در تملک دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد هماکنون مانند تعداد بسیاری از بناهای تاریخی مازندران از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. چنانکه شرایط نابسامان آن چندین بار مورد اعتراض مردم نیز قرار گرفته است.

«علیرضا صادقی امیری» دبیر انجمن جوانان سپید پارس مازندران با بیان این مطلب گفت: سردر دانشگاه بابل که چند سال پیش آزادسازی شده و به عنوان یک نماد تاریخی - هویتی در وسط میدان و در یکی از بلوارهای اصلی شهر جای گرفته هماکنون به شدت  مورد تعرض و تهدید قرار گرفته است.

وی با اینکه بنای تاریخی دانشگاه در فاصله نزدیک و چند ده متری پاسگاه شهری است اما چندی پیش به محل و پاتوق معتادان و متکدیان شهر تبدیل شده بود به طوری که اتاقکهای دانشگاه محلی برای شب گذرانی و انبار وسایل معتادان بود. هرچند که پس از اعتراضهای مردمی معتادان و متکدیان جمع و از این مکان دور شدند اما پس از گذشت دو سال، همچنان وسایل آنان در بنای سردر دانشگاه باقی مانده است.

 صادقی امیری همچنین به اتاقکهای دیگر این بنا اشاره میکند که تبدیل به انبار نخالههای ساختمانی شده است. او میگوید: متأسفانه این تعرضها در برابر بزرگترین مرکز علمی و فرهنگی شهرستان و چند متری پاسگاه نیروی انتظامی رخ میدهد و هیچکس پاسخگوی تخلفات میراث فرهنگی نیست.

 درحالحاضر نیز  یکی دیگر از عوامل فرسایش بنا نفوذ نم در بدنه آن گزارششده که با وجود ایجاد فضای سبز در پیرامون آن، این روند تشدید شده است. این در حالی است که بازدید از مجموعه کاخها به دلیل آنکه کاربری اداری پیدا کردهاند برای گردشگران و حتی شهروندان امکانپذیر نیست.

 صادقی امیری میگوید: یکی از کاخهای سه گانه تبدیل به دفتر رئیس دانشگاه، دیگری دفتر رئیس حراست و کارمندان، و یکی از کاخها نیز به کتابخانه تغییر کاربری داده است. این اتفاقات در حالی روی میدهد که بازدید گروههای دوستدار میراث یا دانشجویان از این بناهای فاخر، نیاز به تشریفات اداری زمانبر و تأیید حراست دانشگاه و ارائه معرفینامه دارد. به همین دلیل بازدید وضعیت کاخها برای دوستداران میراثفرهنگی بسیار مشکل است.

 این فعال میراثفرهنگی میگوید: البته برای رفع این مشکل میتوان با همکاری سازمان های مردم نهاد و حراست دانشگاه، در ساعاتی مشخص و با همراهی یک نماینده از حراست بهصورت گروهی از این بناهای فاخر دیدن کرد.