هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

برنده جایزه ویلای سال

این ویلا برنده جوایز متعدد سال 2013 از جمله برنده ویلای برتر سال از سوی وبسایت معتبر Architizer هم از دیدگاه بیش از 200 داور معمار و هم از نظر رأیگیری عمومی شده است. ملک ۲۵ هکتاری جزیی از یک برنامه بزرگ از سوی دولت است که قصد دارد اکولوژی منطقهای این ناحیه را بدان متصل کند. مالک فعلی هنگامی که این زمین در سال ۲۰۰۶ یک کشتزار بود آن را خریداری نمود. این ناحیه یک زیستبوم طبیعی برای گیاهان و حیوانات است و جاذبه توریستی اصلی در منطقه بوده و به روی عموم باز است. اجازه ساخت یک خانه در این زمین تنها با رعایت یک شرط محقق شد که این زمین به وضعیت زراعتی سابقش بازگردد. ۷۱ هزار درخت ۶ ساله که در سال ۲۰۰۶ در زمین کاشته شدند باعث خواهد شد ویلا در آینده در میان جنگلی از درختان واقع شود. یک حوض وسیع مستطیل شکل در جوار خانه با برداشت ۷۰هزار مترمکعب خاک ایجاد شده است. حجم زیرزمینی خانه متشکل است از ورودی، پارکینگ برای ۶ اتومبیل و یک تراکتور، انبار، حمام و یک اتاق کار که به حوض وسیع جانبی دید دارد.