هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

پمپ بنزین متفاوت در گرجستان

پمپ بنزین متفاوت در گرجستان

این پروژه در ناحیه تازه توسعهیافته دریاکنار شهر باتومی در گرجستان واقعشده و دربرگیرنده پمپبنزین، فست فود، فضاهای سرگرمی و یک حوض آب میباشد.

با توجه به محل مرکزی و در نتیجه اهمیت سایت، تصمیم بر آن شد تا آنجا که ممکن است برای بازآفرینی شهر با محدود نمودن آثار ساختوساز و گردش وسایل نقلیه، به شهر، زمین بازپس داده شود که این امر منجر به ساخت یک حجم با تمام برنامههای فشرده درون آن شده است.فضا به این طریق ساختهشده که دو برنامه اصلی خدمات خودرو و ناهارخوری هم از نظر فیزیکی و هم بصری از یکدیگر جداشده، به طوری که تمام عملیات ایستگاه سوخت از نظر مشتریان رستوران پنهان است.

به دلیل فرم از پیش مشخص سازه و اشغال کم زمین ساختمان، بیشتر فضاهای خدماتی و تسهیلاتی در سطح زمین گردآوری شدند تا به دسترسیهای تکنیکی نزدیک باشند.

فضای عمومی رستوران از لابی و ورودی جداگانه خود در طبقه همکف شروع میشود که رستوران را به عنوان راهی به طور طبیعی به طبقه فوقانی متصل میکند و به مشتریان حس انتقال آرام بین سطوح را ارائه میدهد، کف به سمت بالا دارای پلکان متوالی است و عرشههای اقامتی مخصوص در سطوح بین طبقات به عنوان فضاهای غذاخوری اشغال میشوند.

بخشی از فضای غذاخوری چشماندازی رو به سیمای آب ارائه میدهد، درحالیکه بقیه فضای یکپارچه انتقال، به هوای باز پاسیو در سطح فوقانی میرسد. پاسیو از همه طرف برای حفاظت از سر و صدای خارج محصورشده و فضای آرام برای نشستن در فضای باز داخل ساختمان را فراهم میکند.

لایه پوشش گیاهی که سایه بان غولپیکر معلق بر فراز پمپبنزین را پوشش میدهد یک محیط طبیعی به فضا اضافه مینماید و به عنوان یک "سپر زیستمحیطی" دلنشین درون ترافیک شهری برای این تراس عملکرد دارد.