سندی برای توسعه پایدار ملی

شمار نشریه : 158

توسعه پایدار به عنوان یک فرایند که لازمه ارتقا و پیشرفت است، اساس بهبود وضعیت و رفع کاستی‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع است که باید موتور محرکه پیشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمامی جوامع و به ویژه کشورهای در حال توسعه باشد. این اصطلاح نشاندهنده فرایند تغییری است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه گذاری‌ها، سمت گیری توسعه فناوری و تغییری نهادی است که با نیازهای حال و آینده سازگار باشد.از سوی دیگر سند چشم‌انداز بیست ساله ایران، سندی جهت تبیین توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که اجرای آن از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله انجام می‌گیرد.در چشم انداز بیست ساله ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه. همچنین مطابق یکی از بندهای این سند، جامعه ایرانی در افق این چشم انداز «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی؛ دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه» خواهد بود.به نظر می رسد راه رسیدن به توسعه پایدار ملی برای ما از مسیر چشم انداز 20 سال می گذرد و از این رو دولتی که به توسعه پایدار اعتقاد دارد باید در مسیر چشم‌انداز قدم بردارد و رئیس‌جمهور بعدی هم باید کسی باشد که به الزام توسعه پایدار اقتصادی واقف باشد و بتواند ما را در مسیر چشم‌انداز قرار دهد.