هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

توسعه كنيا در گرو اقتصاد سبز

گروه تأسیسات: تحول اقتصادي كنيا با اقتصاد سبز منافع بسياري براي اين كشور در پي خواهد داشت. ارزيابيهاي اوليه رقمي برابر با 45 ميليارد دلار تا سال 2030 را پيشبيني ميكنند. همچنين اين تحول امنيت غذايي بيشتر، محيطزيست سالمتر و بهرهوري بيشتر از منابع طبيعي را براي كنيا تضمين ميكند.

اينها نتايج پژوهش جديد دولت كنيا با همكاري برنامه محيطزيستي سازمان ملل است كه هفته گذشته منتشر شد. يافتههاي « گزارش ارزيابي اقتصاد سبز كنيا»  نشان ميدهد كه تحول فراگير به سمت اقتصاد سبز به حداقلي از آلودگي محیطزیست و افزايش بهرهوري از منابع طبيعي، به رشد اقتصادي و افزايش فرصتهاي ايجاد ثروت تا سال 2021 منجر خواهد شد.

بر اساس اين طرح، با سرمايهگذاري تنها 2 درصد از GDP (توليد ناخالص ملي) براي توسعه صنايع سبز، توليد ناخالص ملي كنيا مانند ديگر طرحهاي مشابه در ديگر كشورها تا 12 درصد رشد خواهد داشت  يعني رقمي برابر 45 ميليارد دلار  تا سال 2030 ميلادي. در نتيجه اين تحول درآمد سرانه دو برابر خواهد شد و از 498.70 دلار آمريكا به 871.30 دلار آمريكا خواهد رسيد. اين گزارش ميافزايد با اقدامات هم راستا با اقتصاد سبز مجموع دياكسيد كربن تولیدشده كنيا تا سال 2030 تا 9 درصد كاهش پيدا خواهد كرد.

يافتههاي اين گزارش در بخش كشاورزي نشان ميدهد كه كنيا میتواند تا 15 درصد به حد نهايي بازده كشاورزي خود بيفزايد. تقريباً يك چهارم توليد ناخالص ملي كنيا از بخش كشاورزي است و 65 درصد صادرات خارجي اين كشور نيز از اين بخش است.

هماكنون كنيا در حال اجراي سياستها و ابتكاراتي براي رسيدن به اقتصاد سبز است كه بر اين اساس دو طرح مدنظر است و طرح توسعهاي بلندمدت و طرح دولتي میانمدتی در بازه زماني 2013 تا 2017 اجرايي خواهد شد.

بنابراین گزارش ؛ سرمايهگذاريهاي بيشتر بر روي اقتصاد سبز ميتواند 2 درصد از مصرف انرژي را كم كند و توليد الكتريسيته از منابع تجدید پذیر را توسعه دهد. بر اساس طرح ارائهشده ظرفيت توليد انرژي از منبع زمين گرمايي تا سال 2030 به دو برابر خواهد رسيد و ديگر منابع انرژي تجدید پذیر در اين بازه زماني رشد خواهند داشت تا جايي كه 20 درصد انرژي كشور كنيا از اين منابع به دست خواهد آمد.

براي تسريع اين تحول در پايان از دولت كنيا درخواست شده است تا براي حل مشكل انرژي ادارات و منازل مسكوني به راهحلهاي سبز و پاك بينديشد؛ راهحلهايي مانند توجه به بهرهوري انرژي و سرمايهگذاري بيشتر بر روي منابع انرژي تجدید پذیر مانند زمین گرمایی، انرژي خورشيدي، انرژي بادي و سوختهاي بيولوژيكي.

درحالیکه براي سالهاي متمادي تنها 10 درصد توليد ناخالص ملي كنيا از بخش صنعت تأمين میشد اما همچنان در بين كشورهاي جنوب صحراي آفريقا يكي از پیشرفتهترین کشورها به شمار میآید  و از اين روي صنعت يكي از اركان كليدي توسعه آينده اين كشور به حساب ميآيد. يافتههاي گزارش سازمان ملل نشان ميدهد براي سبز كردن اين بخش اقتصادي سياستهاي عمومي و تحريككننده بيشتري مورد نياز است تا سرمايهگذاري بر روي بهرهوري انرژي، پروسههاي توليد پاك، بازيافت، برچسب محيطزيستي و ديگر استراتژيهاي انتقال با اقتصاد سبز را و تشويق كند.

 

منبع: برنامه محيطزيستي سازمان ملل