سخنان نغز

شمار نشریه : 183

انسان تا وعده نداده ، آزاد است ، اما وقتی وعده میدهد زیر بار مسئولیت می رود ، و تا به وعدهاش عمل نکند رها نخواهد شد.                                                                                               

  امام حسن (ع)

دستانی که کمک میکنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا میکنند.                 کوروش کبیر

 

تنها راه ماندگاری هر مراوده دوستانه ای ، رسیدن به ساختاری مشترک است .                   حکیم ارد بزرگ

 

اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .بهتر است بیدرنگ آن را به دیگران بسپاری .       فردوسی خردمند

 

زنده بودن را به بیداری بگذرانیم  که سالها به اجبار خواهیم خفت.                              دکتر علی شریعتی

 

مانند کودکان، فضول و کنجکاو باشید . افراد کنجکاو هرگز کسل نمیشوند ، و در نظرآنها زندگی ، مطالعه پایانناپذیر خوشیهاست.                                                                                           آنتونی رابینز