هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طنز

در شرح این معنی که اجاره نشینی،خوش نشینی است و گلایه از زمین و زمان و مشکلات نبود مکان:

من از این وضع وحـال خسته شدم

«جابه جایی» شکسته بال مرا

«خوش نشینی» گرفــته حــال مرا

دیگر از نکّ و نال خسته شدم 

من از این وضع و حـال خسته شدم

تا به کی دور شـــهر گردیدن         

بقــــچه را وا نکرده ،  برچیـدن

از فلان دره تا بلنــــــدیها

جستجو در نیازمندیها

شرح دادن مدام و راه به راه

هی به این شخص و هی به آن بنگاه

ماتم قبض و فیش از یک سو

مشکل پول پیش از یک سو

گفتن از خویش و خواه ونا خواهی

طعن و تحقیر مرد بنگاهی

می زند چرخ در یسار و یمین          

بی نوا مردم اجــاره نشیـــــن

گاه ییلاق و گاه در قشلاق   

آه از این کوچ و آه از این ییـلاق

وانگهی خود به خود شده است رها 

وجه بیـــعانه و اجـــاره بـــها

مردم از آب،ماست می گیرند           

دل شان هرچه خواست ، میگیرند