هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کلنگی دیگر

همه هستی من کلنگ باریکی است

كه مرا در خود دنگدنگكنان

به سحرگاه خراب کردن‏ها و ساختن‏های ابدی خواهد برد

من با این کلنگ چاه كندم چاه

من با این کلنگ خود را

به شیلنگ و آب و ملات پیوند زدم

زندگی شاید

یك خیابان درازست كه هر روز

عملهای با فرغونی از آن می‏گذرد

زندگی شاید

ریسمانیست كه مردی استنبلی خود را از آن می‏آویزد

زندگی شاید طفلی‏است كه به جای مدرسه

از سر کار برمی‏گردد

زندگی شاید افروختن سیگاری باشد

در فاصله رخوتناك دو بار گل لگد کردن

آه آه ...

تعدادی آه

من کارگر كوچك غمگینی را

می‏شناسم كه در ساختمانی نیمهساز مسكن دارد

و دلش را در یك کلنگ دسته چوبین

می‏نوازد آرام آرام

عمله كوچك غمگینی

كه شب از کمردرد میمیرد

و سحرگاه با لگد به دنیا خواهد آمد!