هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

راهبرد ساختمانی نمایشگاه های بین المللی

دکتر حسین اسفهبدی، مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران اگر چه چند ماه قبل به این سمت منصوب شد اما سابقهای طولانی در امر مدیریت نمایشگاههای بینالمللی دارد. وی قبل از دولت نهم نیز دقیقاً در همین سمت بوده و به خوبی با سازوکار صنعت مهم نمایشگاهی که به پیشانی اقتصاد مشهور شده، آشناست. وی در گفتگو با پیام ساختمان به خوبی مسیری را که صنعت نمایشگاهی باید بپیماید مشخص میکند، به ویژه در بخش ساختمان و کالاهای آن با توجه به اینکه نمایشگاه های بینالمللی کشور محل نمایش برترین و بهترین کالاهای تولیدی است گفتگو با دکتر اسفهبدی را بخوانید.

پیام ساختمان: برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاههای بینالمللی در سال 1393 چه برنامهای دارید؟

در سال جاری برگزاری حداقل 65 نمایشگاه بینالمللی، تخصصی و اختصاصی در برنامه فعالیتهای داخلی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران گنجانده شده است و کوشش کردهایم نسبت به برپایی نمایشگاههایی اقدام کنیم که در پیشرفت اقتصادی کشور و بالا بردن توان علمی و تکنولوژیکی آن و ارتقای جایگاه بینالمللی ج.ا.ایران نقش موثرتری ایفا میکنند. علاوه بر آن شرکت در سال جاری در چندین نمایشگاه بینالمللی در خارج از کشور حضور خواهد داشت.

اگرچه برپایی تعدادی از این نمایشگاهها در سالهای قبل نیز مسبوق به سابقه بوده است اما در شرایط فعلی در پرتو تعامل فعال با جامعه بینالمللی دولت محترم تدبیر و امید و سیاست تنشزدایی و اعتمادسازی فضای مناسبی برای کاهش تحریمهای اقتصادی ظالمانه و مغایر با حقوق بینالملل فراهمشده و انتظار می رود شرکتهای مهم فراملی که فناوریهای پیشرفتهتری را در اختیاردارند با رغبت در نمایشگاههای مندرج در بند 3 حضور به هم رساند تا امکان انتقال تکنولوژی های پیشرفتهتر به کشور فراهم گردد. بازسازی تعدادی از سالنهای نمایشگاهی و استانداردسازی خدمات قابل ارائه و گسترش فضاهای نمایش و آموزش فعالان این صنعت با بهرهگیری از تخصص کارشناسان (UFI)و پیشکسوتان صنعت نمایشگاهها نیز در زمره برنامههایی است که اجرای آن طی سالهای پایانی برنامه پنجم توسعه اقتصادی مدنظر قرار دارد.

پیام ساختمان:  با حضور در نمایشگاههای خارج از کشور چه برنامههایی را دنبال میکنید؟

بر اساس ضوابط تعیینشده تلاش ما این است که در نمایشگاههای بینالمللی خارج از کشور که حضور داریم از عرضه کالاهای غیر کیفی کالا و محصولات تا حد امکان جلوگیری به عمل آید. همچنین برای مجریانی که کارایی آنها در سطح بالایی بوده و در انتخاب شرکتکنندگان در نمایشگاه و جلب رضایت بازدیدکنندگان دقت و وسواس بیشتری نشان دادهاند، اولویت در نظر گرفته شود.

 پیام ساختمان: به عنوان صاحبنظری که سالها مدیرعاملی شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران را در سابقه خود دارید، برگزاری نمایشگاههای بینالمللی چگونه میتواند از بخش تولید صادرات گرا حمایت کند؟

در دنیای امروز نمایشگاههای بینالمللی مهمترین ابزار توسعه تجارت بینالمللی به ویژه گسترش توسعه صادرات کالاها و خدمات کشورهای جهانی محسوب میشوند. حتی در شرایطی که اقتصاد جهانی با کم سابقه ترین رکود در چند دهه اخیر مواجه شده است نمایشگاهها همچنان رونق خود را حفظ کردهاند. به گونهای که هر سال بالغ بر 31هزار نمایشگاه مهم در فضایی به وسعت 124 میلیون مترمربع در دنیا برگزار میشود و بیش از 4/4 میلیون شرکت یا موسسه تجاری، صنعتی و تولیدی انواع کالاها و خدمات خود را در این نمایشگاهها به معرض نمایش میگذارند. تعداد بازدیدکنندگان این نمایشگاهها نیز به 260 تا 300 میلیون نفر در سال بالغ میشود.

پیام ساختمان: نقش نمایشگاههای بینالمللی را در عبور کشور از مشکلات صنعتی و رعایت اقتصاد مقاومتی چگونه ارزیابی میفرمایید؟

شرکتهای تولیدی و صنعتی نمیتوانند خود را به بازارهای داخلی محدود کنند. نمایشگاهها مهمترین عرصه دستیابی این شرکتها به بازارهای جدید هستند. در یک نمایشگاه بینالمللی از همه ابزارهای بازاریابی ( معرفی مستقیم کالاها  و خدمات، مذاکره با طرفهای آتی تجاری، ارائه یا توزیع نمونه کالا، قرار دادن کاتالوگ و بروشور در اختیار بازدیدکننده، اعزام هیئتهای بازاریابی، نصب پوستر، پرتاب بالن های تبلیغاتی و...) استفاده میشود. هیچ یک از ابزارهای تبلیغاتی جامعیت نمایشگاههای بینالمللی را برای معرفی تولیدات صادراتی ندارند. شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ج.ا.ایران در توسعه صادرات کشور ظرف چند دهه اخیر نقش به سزایی ایفا کرده  و از شهرت و معروفیت خاصی در بین اعضای(UFI)برخوردار است.

پیام ساختمان: به نظر شما نمایشگاه صنعت ساختمان چگونه میتواند این صنعت را از رکود خارج کرده و بازارهای جدید صادراتی را رویاروی تولیدکنندگان جوان بگشاید؟

صنعت ساختمان یکی از صنایع کلیدی کشور است که سهم آن در تولید ناخالص داخلی کشور در سالهای 88 و 89 به ترتیب 9/5 و 7/5 بوده و به سبب رکود این بخش در سالهای 90 و 91 این رقم به 5کاهش یافته است اما انتظار میرود با توجه به سیاستهای خردمندانه دولت یازدهم و تدابیر اتخاذشده بخش ساختمان در سال جاری از حالت رکود خارج و به تدریج رونق خود را بازیابد.

نمایشگاههای بینالمللی به طرق مختلف میتوانند در بیان اهمیت صنعت ساختمان  و پیشرفت آن تأثیرگذار باشند. شرکتهای نمایشگاهی کشور ظرف دو سال اخیر به خوبی در معرفی پیشرفتهای این صنعت نقشآفرین  بودهاند، به گونهای که در سال 1392 حدود 57 نمایشگاه در ارتباط با صنعت ساختمان و موضوعات مرتبط با آن در ایران برگزار شده است. در سال جاری نیز برپایی نمایشگاههای بینالمللی، تخصصی و اختصاصی متعددی در ارتباط با صنعت ساختمان برگزار میشود.

شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران آماده است که تجربیات و تخصص خود را در همه زمینههای نمایشگاهی در اختیار مجریان قرار دهد.

نمایشگاههای بینالمللی و اختصاصی ساختمان میتوانند در توسعه صادرات مصالح ساختمانی و آشنا کردن بازدیدکنندگان خارجی با توانمندی ج.ا.ایران در بخش ساختمان و پروژههای زیربنایی که در این زمینه اجرا شده است به توسعه صادرات فرآوردههای ساختمانی، ماشینآلات ذیربط و افزایش صادرات خدمات فنی و مهندسی (در بخش ساختمان) کمک نمایند.

پیام ساختمان:  آیا نمایشگاه صنعت ساختمان باید تنها با محوریت کالاهای ساختمانی برگزار شود ؟

 برگزارکنندگان نمایشگاههای بینالمللی و تخصصی صنعت ساختمان در داخل و خارج از کشور صرفاً نباید به معرفی کالا و خدمات مرتبط با این بخش به بازدیدکنندگان یا طرفهای تجاری اکتفا نمایند بلکه باید اهداف وسیع تری را دنبال نمایند از جمله جذب سرمایهگذاریهای خارجی در بخش ساختمان به ویژه سرمایهگذاریهایی که با انتقال فناوری پیشرفته به کشور همراه باشد.

پیام ساختمان: نقش تشکلهای حرفهای و صنفی را در همراهی با شرکت نمایشگاههای بینالمللی تهران برای حضور هر چه بیشتر فعالان این صنف را تا چه میزان مفید میدانید؟

تشکلهای حرفهای، صنعتی، اتحادیهها و مجامع تخصصی میتوانند در پیشبرد اهداف نمایشگاهها ، راهنمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان نو پا ، برپایی همایشهای تخصصی در خلال نمایشگاهها و مطرح کردن خواستههای منطقی فعالان صنفی خود نقش ارزندهای ایفا نمایند. مشروط بر آنکه این تشکلها به جدیدترین اطلاعات تخصصی مرتبط با حرفه خود آشنا باشند و نظرات مشورتی آنها سازنده باشد و در زمینههای مرتبط با کار خود به دستگاههای دولتی مشورتهای لازم و پیشنهادهای اجرایی ارائه دهند.

پیام ساختمان: راهبرد شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی در برگزاری هر چه بهتر نمایشگاهها چیست؟

شرکت سهامی نمایشگاههای بینالمللی ایران استراتژی بلندمدت فعالیتهای نمایشگاهی کشور را در سال گذشته تدوین کرده است . بدیهی است که در این استراتژی به همه عواملی که سبب ارتقای کیفیت نمایشگاهها میشود (UFi)مانند چگونگی انتخاب مجریان، خدمات مورد نیاز برای برپایی نمایشگاهها بر مبنای استانداردهای ، ضوابط کالاهای قابل ارائه، چگونگی ارزشیابی عملکرد شرکتکنندگان ، ضوابط ایمنی نمایشگاهها ، برگزاری جلسات توجیهی برای  شرکتکنندگان، چگونگی تقدیر از دارندگان بهترین غرفهها و ....) توجه شدهاست.

 پیام ساختمان: نقش نمایشگاهها را در کمک به موفقیت مدیریت جهادی و اجرای مرحله دوم هدفمندی چگونه ارزیابی میکنید؟

مدیریت جهادی در فرهنگ و اقتصاد ایجاب میکند که در استراتژی نمایشگاهها نیز تغییراتی متناسب با شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشور به وجود آید. در این زمینه مطالعات مقدماتی آغاز شده است. اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها موجب میشود که شرکت سهامی نمایشگاهها برای شرکتها و مؤسساتی که در زمینه صرفهجویی در مصرف حاملهای انرژی به موفقیتهای شایانی دست مییابند یا هزینههای تولید خود را به رغم افزایش بهای انرژی با بهرهگیری از تکنیکهای نوین کاهش میدهند امتیازاتی در نظر بگیرد و برپایی یک نمایشگاه تخصصی ویژه را برای معرفی آنان در برنامه کاری سال آتی خود بگنجاند.