هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

چهار حرف اساسی در خصوص پروژه‌های عمرانی

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در پیامی به اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژههای عمرانی، ضمن تاکید بر نقش موثر مهندسان در تبدیل سرمایهها به ثروت ماندگار؛ از آنان خواست تا تحلیلی عمیق و دقیق نسبت به فرآیند ساختوساز، به ویژه در بخش دولتی داشته باشند.

مهندس اکبر ترکان در این پیام، چهار گزاره موجز را در خصوص ساخت پروژههای عمرانی مطرح کرده و از مهندسان خواست تا تحلیلی عمیق و دقیق در این خصوص داشته باشد:

1. بودجههای عمرانی دولت جوابگوی نیازهای عمران کشور نیست .

2. شروع پروژههای عمرانی بدون هدف ، بدون مطالعه و بدون برنامه زمانبندی و اعتبار لازم و عموماً به دور از منطق و خردورزی است .

3. طولانی شدن زمان انجام پروژهها که گاهی به دو دهه انجامیده است ، در شأن مردم شریف ایران نیست .

4. مدیریت و انجام پروژهها فقط باید توسط صاحبان صلاحیت حرفهای صورت پذیرد ، حال آنکه بسیاری از دستگاهها از این صلاحیت برخوردار نیستند .

تفاهم سازمان نظام مهندسی و مرکز تحقیقات

هیئت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان  در دیدار با رئیس مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی ضمن توافق بر امضای تفاهم نامه همکاری مشترک راه های همکاری و تعامل آموزشی بیشتر در راستای ارتقای دانش اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان بررسی و به تبادل نظر پرداختند .

در این جلسه مشترک که با حضور دکتر شکرچیزاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، جمعی از مدیران و معاونین ایشان و مهندس عامری نایب رئیس اول و مهندس حقبین نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و دبیر اول و دوم و هیئت رئیسه شورای مرکزی برگزار شد، محورهای ایجاد تعامل موثر و سازنده با سازمان نظام مهندسی و مهندسین کشور در قالب راهاندازی سامانههای فضای مجازی، ارتقای حوزه آموزش نظام مهندسی ساختمان در قالب آخرین مصوبات مقررات ملی ساختمان، عملیاتی کردن مصوبات مقررات ملی ساختمان، تثبیت بحث گواهینامه کیفیت مصالح ساختمانی و انتشار نتایج کارهای مشترک و ترویج مقررات ملی ساختمان و ضمانت اجرا و بومیسازی مقررات ملی ساختمان مطرح و در خصوص گسترش روابط در این حوزهها تبادل نظر به عمل آمد.