آب از آب تكان نمي خورد!

شمار نشریه : 183

 

این روزها مشکلات شهری، امکان داشتن مسکن، شهر پاک و ... از اصلیترین مطالبات مردمي است و سالهاست برای آن طرح و برنامه ریخته میشود و میلیاردها تومان بودجه برای اجرای آن هزینه میشود اما تاکنون اجرای بسیاری از آنها ناتمام مانده است. نمونه آن پایتخت است  که اگر بخواهم همه مشکلات این شهر بی در و دروازه را بشمارم به جای یک مقاله باید چندین کتاب بنویسم.

 حال برای چارهاندیشی این چالشها ، مسئولان چه تدابیری اندیشیدهاند، برگزاری نشستهای بیحاصل؟ اين سؤالی است که همواره در اذهان عمومي متبادر است كه اصولاً برگزاری نشستهای تخصصی و سمینارها و سخن گفتن از معضلات موجود بدون اجرا چه فایدهای دارد؟

 برگزاری نشستهایی که با حضور رسانهها آب و رنگی به آن داده میشود و اغلب بیحاصل و بدون هیچ دستاورد جدی با تهیه گزارش آن و قرار دادن یکی دو خبر بر روی خروجی خبرگزاریها به پایان میرسد. بر اساس اطلاعات بنده در هفتههای گذشته دو نشست تخصصی توسط رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با موضوعاتی چون توسعه شهری و تهدیدات برگزار شد که لازم دانستم نکاتی را در این خصوص متذکر شوم.به گفته صاحبنظران، نشستها و کارگاههای تخصصی يكی از كارآمدترين برنامههای نهادهای مدیریتی و اجرایی است. اگرچه مدیران و معاونان دولتی هم معتقدند كه براي حل مشکلات کشور و خدمت رساني بهتر به مردم، این اقدامات ضروری است ولي آنچه در جريان اینگونه نشستها پررنگ تر است، صرف هزينه قابلتوجهی است که هیچ خروجی از برپایی آنها مشاهده نمیشود.

سالی را که با عزم ملی و مدیریت جهادی شروع کردیم باید نشان از عزم و آمادگی مدیران اجرایی برای حل مشکلات داشته باشد تا با عبرت گرفتن از آزمون و خطاهای گذشته تحولی اساسی در زمینههای مدیریت اجرایی ایجاد شود. اما آیا اینگونه اقدامات با صرف هزینههای گزاف و نشستهایی تخصصی در قالب بررسی و ارائه راهکار با جمع کردن تعداد قابلتوجهی از مدیران و مسئولان سازمانها و دستگاهها میتوان مشکلات موجود در بخشهای عقبمانده، ناقص و ناکارا را حل و فصل کرد.

جالب تر از همه دعوت برخی مهمانان خارجی به عنوان سخنران کلیدی است که سخنرانی خود را با زبان خارجی بدون اینکه سایر مستمعین مجهز به دستگاه ترجمه و یا مترجم همزمان باشند، ارائه میشود. مسئولان پاسخ دهند آیا اینگونه برنامهها جز اتلاف وقت و هزینه نتیجهای در پی دارد؟

تنها حاصل اینگونه نشستها، تنظیم گزارشهایی با مضمون مقرر شد ... و یا مصوب شد ... است که همانها نیز به دست فراموشی سپرده میشود. نشستهای بینتیجه و نااميدکننده که مطمئناً از اهداف اصلی خود بسیار دور شده است. درحالیکه اگر دستاوردی در پی داشته باشد، میبایست مستندسازی شود تا از تجربیات آن در امور اجرایی استفاده شود. قصد ندارم که با نوشتن این نکات، تلاشهای مسئولان را نادیده بگیرم، اما این نوع معضلات درون سازمانی باید به طور جدی بررسی شود که اصل برگزاری بعضی از این نشستها آیا لازم است یا نه و آیا از راههای دیگری میشود این نشستها را بهینهتر برگزار کرد که متحمل صرف این همه هزینه و گرفتن وقت بسیاری برای حضور نشد. به نظر میرسد برخی از این نشستها صرفاً جهت نشان دادن جایگاه و پرستیژ آن نهاد یا سازمان مربوطه است که آن هم قابل تأمل است!

 

امضاء محفوظ