هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

عملکرد هشت ماهه آخوندی زیر ذره بین مجلس

سید سجاد موسوی: وزارت راه و شهرسازی که با ادغام دو وزارت خانه عریض و تحویل راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دولت قبلی شکل گرفت، علیرغم آرام جلوه دادن شرایط توسط وزیر وقت، با چالشهای زیادی دست به گریبان بود و با روی کار آمدن دکتر آخوندی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، مشکلات زیادی از جمله پروژههای نیمهتمام هزینه بر و طرح مسکن مهر که علاوه بر نداشتن زیرساختها و کیفیت ساخت، متهم به ایجاد تورم در کشور بود، در کانون توجه قرار گرفت. آخوندی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس شعارهایی را برای بهبود وضعیت مطرح کرد و نهایتاً برنامه و طرح او مورد قبول اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی واقع شد و امروز پس از گذشت حدود هشت ماه از آغاز به کار دولت یازدهم تا حدودی میتوان عملکرد آخوندی را به نقد گذاشت و چه کسانی بهتر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون صنایع و عمران که از نزدیک در جریان برنامههای وزیر راه و شهرسازی قرار داشته و دارند.

تشویق جایگزین مالیات شود

علیاکبر آقایی ، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از تصویب مالیاتها در صنعت ساختمان به خبرنگار پیام ساختمان گفت: در دولت جدید مصوبهای با همکاری مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی در رابطه با اخذ مالیات از انبوهسازان و مالکان خانههای خالی به تصویب رسید که به نظرم اقدام صحیحی نبود زیرا اعتقاددارم اجرای احکام تعزیراتی در بخش مسکن باعث خارج کردن سرمایهگذاریهای مردم از این بخش میشود و کسی نمیتواند عواقب ناشی از آن را جبران کند.

وی افزود: اگر انبوهسازان به دلیل وضع مالیاتها، ساختوساز را کاهش بدهند، قطعاً مشکل عظیمی در عرضه مسکن خواهیم داشت و اقشار کم درآمد بیش از سایر اقشار ضربه میخورند. مطمئن هستم که این طرح به بازار مسکن ضرر می زند و با مالیات بر خانههای خالی هم مخالفم. به نظرم دولت باید مالیات را از بخش مسکن بردارد و تشویق را جایگزین آن کند. اگر واقعاً نتوانیم زمینه حضور بخش خصوصی در ساختوساز را فراهم کنیم، دولت مجبور است پول نفت را به ساختوساز تزریق کند.

آقایی در ادامه به انتقاد از سیاستهای وزارت راه و شهرسازی در بازار مسکن پرداخت و گفت: دولت در خصوص کنترل بازار مسکن اقدام خاصی انجام نداده است و شاهد بالا رفتن قیمتها در بخش خرید و اجاره هستیم. وی اضافه کرد: دولت قصد ادامه طرح مسکن مهر و ثبتنام جدید متقاضیان را ندارد و از طرفی 800 هزار ازدواج در سال در کشور ثبت میشود؛ بنابراین دولت باید طرحی برای پاسخگویی به سیل متقاضیان داشته باشد. اگر تقاضای مسکن کشور چند برابر شود، فاجعه به مراتب عمیق تر میشود. همچنین در رابطه با طرح مسکن اجتماعی هم هیچچیز تاکنون برای مردم مشخص نیست.

مدیریت منطقی شده است

بهلول حسینی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با دفاع از عملکرد وزیر راه و شهرسازی به پیام ساختمان گفت: آخوندی در صنعت ساختمان کم سابقه نیست و بیشک تواناییهای بسیاری دارد؛ اعتقاددارم با روی کار آمدن ایشان امور مربوط  به راه و شهرسازی شکل منطقی تری به خود گرفته است و باید عنوان کنم که نسبت به وزیر قبلی به مراتب مدیریت بهتری را شاهد هستیم.

وی افزود: در دولت گذشته گستره بسیار وسیعی به عنوان جامعه هدف برای تأمین مسکن انتخاب شده بود که دولت از عهده تأمین مخارج آن بر نمیآمد و غنی و فقیر در طرحی مانند مسکن مهر ثبتنام کرده و از این فرصت پیشآمده به نفع خود استفاده میکردند اما طرح مسکن اجتماعی از روال منطقیتری نسبت به طرح مسکن مهر برخوردار است.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حرکت منطقی و دور از احساس دولت در قبال پروژههای عمرانی را هم میتوان دید. دولت جدید بر خلاف وزارت راه و شهرسازی گذشته پروژه جدیدی کلید نمی زند و در صدد اتمام پروژههای با بیش از 80 درصد پیشرفت است. وی افزود: استفاده از ظرفیتهای هدفمندی یارانهها یکی از اقداماتی است که وزارت راه  شهرسازی میتواند در جهت اتمام پروژههای عمرانی از آن استفاده کند. به عنوان مثال روزانه 600 میلیارد تومان یارانه انرژی پرداخت میشود که اگر روی همین موضوع تکیه کنند، تمام پروژهها به نتیجه میرسد.

وی تصریح کرد: یک نوع ثبات در اثر روابط سیاسی و دیپلماتیک در بازار مسکن به وجود آمده است اما ربطی به عملکرد آقای آخوندی در وزارت راه و شهرسازی ندارد.

آخوندی مجبور به ادامه سیاستها شد

اللهوردی دهقان، عضو کمیسیون صنایع هم با اشاره به محدودیتهای بودجه در عملیاتی کردن برنامههای وزارت راه و شهرسازی گفت: علاوه بر اینکه اعتبارات کافی برای اتمام پروژههای عمرانی وجود نداشته است، وزارت راه و شهرسازی جدید بیشتر مجبور به ادامه سیاستهای دولت گذشته بود.

وی افزود: نمیتوان منابع دولتی را به ساخت مسکن اختصاص داد بلکه باید با دادن تسهیلات لازم به بخش خصوصی زمینه ظهور آنها را فراهم کرد و دولت یازدهم هم در شرایط حاضر اقدام درستی انجام داده است. دهقان خاطرنشان کرد: دولت تدبیر خوبی برای ساماندهی خانههای خالی در پیش گرفته است و چنانچه این طرح اجرا شود، سیل عظیم خانههای خالی میتوانند تا حدودی آرامش را به بازار مسکن برگردانند.

عضو کمیسیون صنایع با بیان اینکه صنعت ساختمان از جمله صنایع انرژی بر است، گفت: ساختمان بیش از 30 درصد اشتغال را به خودش اختصاص داده و در رونق اقتصاد نقش بیبدیلی دارد؛ در فاز دوم هدفمندی یارانهها با یک مدیریت هوشمند باید وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صنایع توجه ویژهای به تولیدکنندگان صنعت ساختمان به ویژه در بخش تولید مصالح داشته باشد تا ضمن رونق تولید و اشتغال، در کاهش هزینههای ساختوساز و در نتیجه کاهش قیمت مسکن گامهای موثری برداشته شود.

وی در پایان گفت: پروژههای عمرانی بسیار زیادی در کشور به صورت نیمهتمام درآمده و به نوعی سرمایه مردم زمینگیر شده است.ضمن اینکه اختصاص اعتبار توسط دولت به پروژههای با پیشرفت بالای 80 درصد بسیار قابلتقدیر است.