رئیس دبیرخانه دائمی اجلاس سراسری سازمان نظام مهندسی: خروجی اجلاس هفدهم به نفع مردم است

شمار نشریه : 183

گروه گزارش: شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در سالهای گذشته، برای مدیریت امور اجلاسهای سراسری سالانه خود، که بر اساس ماده 19 قانون نظام مهندسی و ماده 106 آییننامه اجرایی آن هر ساله در تیرماه و در یکی از استانها برگزار میشوند، اقدام به تأسیس دبیرخانهای دائمی نموده است. دبیرخانه دائمی اجلاس در حقیقت منویات اجلاس را بعد از برگزاری آن و صدور و تصویب قطعنامه دنبال میکند. از آنجا که در تیرماه امسال نیز اجلاس هفدهم سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان تهران بر پا خواهد شد، به منظور اطلاع از جزئیات آن به سراغ دبیرخانه دائمی اجلاس رفتیم و با علیاکبر رمضانی، رئیس دبیرخانه مذکور گفتگو کردیم. مهندس رمضانی که از ابتدای سال جاری با حکم اکبر ترکان ریاست این دبیرخانه را برعهدهگرفته است ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسانی شمالی را نیز عهده‌‌دار است.

پیام ساختمان: یکی از وظایف دبیرخانه، پیگیری قطعنامههای اجلاسهای پیشین است. قطعنامه اجلاس شانزدهم چه قدر پیگیری و اجرایی شد؟

اجلاس شانزدهم بیشتر حول محور انتخابات نقش بست و در حقیقت اتفاق بزرگ آن، برگزاری انتخابات شورای مرکزی بود که خود آن برای هیئتمدیرههای استانها پیامی در خود داشت. طبیعتاً زمانی هم طول کشید تا تغییرات هیئترئیسه قبلی و ریاست شورای مرکزی و جابهجاییها صورت گرفت. اما مصوبات کوتاه مدت و لازمالاجرای اجلاس شانزدهم در شورای مرکزی و استانها اجرایی شده و برخی دیگر که نیاز به برنامههای میانمدت و درازمدت و شاید به مصوباتی در سطح شورا دارد در حال پیگیری است. که برخی برنامهها ممکن است به استانهایی که ظرفیتهای لازم آن را دارند محول شود و برخی مصوبات هم ممکن است در خود شورای مرکزی و در کمیتهها و کارگروهها دنبال شوند.

پیام ساختمان: از برنامههای اجلاس هفدهم بگویید، اینکه زمانبندی برگزاری بخشهای مختلف آن چه قدر نهایی شده است؟

اجلاس هفدهم در سالن سران در تهران در روزهای سوم و چهارم تیرماه برپا میشود و روز پنجم تیرماه هم مراسم اختتامیه خواهد بود. البته ممکن است در بعدازظهر روز چهارم اختتامیه انجام شود ولی تجربه نشان داده که هر ساله مصوبات هیئت عمومی و بحثهای مرتبط با بودجه طولانی شده و به روز بعد کشیده میشود. بنابراین اگر در روز سوم، اجلاس هیئت عمومی به پایان برسد و فقط برگزاری جلسات کمیتهها و کارگروهها برای روز چهار بماند، بعدازظهر همان روز چهارم میتوانیم مراسم اختتامیه را هم برگزار کنیم ولی چنانچه اجلاس به طول بینجامد، صبح روز پنجشنبه پنجم تیرماه برنامه اختتامیه را خواهیم داشت.

پیام ساختمان: اجلاس هفدهم مهمانان ویژهای هم خواهد داشت؟

حضور مهمانان ویژه هنوز نهایی نشده و در حال پیگیری هستیم. امیدواریم حضور شخصیتهای کشوری را در مراسم داشته باشیم تا اجلاس هفدهم بتواند پیامهایی در سطح ملی داشته باشد. این موضوع در حال حاضر از طرف هیئترئیسه در حال پیگیری است.

پیام ساختمان: جزئیات مراسم و نحوه ورود و خروج هیئترئیسه سازمان استانها به چه نحوی تنظیم شده است؟

پذیرش مهمانان در هتل از بعدازظهر روز دوشنبه دوم تیرماه خواهد بود و در همان شب جلسه شورای مرکزی همراه با حضور روسای استانها بر پا خواهد شد. روز سوم از ساعت 9 تا ساعت 11 صبح مراسم افتتاحیه است و از 12 به بعد هیئترئیسه اجلاس استقرار پیدا میکنند و برنامه رسمی اجلاس آغاز میشود. ادامه اجلاس از ساعت 3 تا ساعت 6 از ظهر خواهد بود.

روز دوم از ساعت 9 تا 11 صبح کمیتههای تخصصی و بعد از آن تا ساعت 13 کمیسیون های کاری برگزار میشود. سعی ما بر این است که در کمیتههای تخصصی و کمیسیون های کاری، اهداف و خط مشیهایی که رئیس شورای مرکزی ابلاغ کردهاند را به گونهای در آنها بگنجانیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا در برنامههای امسال کمیسیون ها باشند. بعد از ظهر همان روز اگر برنامهریزی درست پیش برود و مهمان ویژهای نداشته باشیم، مراسم اختتامیه را خواهیم داشت .پیام ساختمان: هر ساله شاهد برگزاری این اجلاس هستیم. فایده نهایی چنین هزینه کردنهایی چیست؟

سعی ما بر برگزاری اجلاسی است که کیفیت محتوایی مناسبی داشته باشد تا پیامهایی که به جامعه مهندسی کشور و مردم میدهیم دربرگیرنده منافع ملی و منافع بهرهبرداران ساختمان و مسکن باشد. همه جامعه مهندسی کشور در تلاش است تا زندگی آرامی را برای مردم در محیط زندگی و شهر ایجاد کند.