نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

با صدور حکمی از سوی مهندس ترکان نماینده ویژه رسیدگی به حوادث ساختمان تعیین شد