با صدور حکمی از سوی مهندس ترکان نماینده ویژه رسیدگی به حوادث ساختمان تعیین شد

شمار نشریه : 183