هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   183   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

حمایت از انبوه‌سازان با مسکن پاک

گروه گزارش: درحالیکه حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی از یک میلیون و 200 هزار کمبود انباشته مسکن از سالهای گذشته خبر میدهد، کارشناسان و مطلعان بازار مسکن، عملکرد وزارت راه و شهرسازی را در خصوص ساخت واحدهای مسکونی جدید مناسب ارزیابی نمیکنند؛ به ویژه آنکه وزارتخانه مذکور همپای تلاش در جهت افزایش وام خرید، کوشش درخوری جهت اجرای برنامههای افزایش ساخت مسکن به اجرا نگذاشته است. از قضا همین دکتر مظاهریان که از کمبود انباشته مسکن سخن میگوید، ضمن اینکه تمام برنامههای مسکنی را به «طرح جامع مسکن» که از قرار در حال پیگیری است و به زودی تقدیم مجلس خواهد شد احاله میدهد؛ طی گفتگویی از سایر طرحهای مسکنی دولت هم نام میبرد.

60 محقق درجه یک

معاون مسکن و ساختمان با تشریح برنامههای وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن، مهمترین اولویت دولت را اجرای اصل 31 قانون اساسی در تأمین مسکن مناسب برای مردم اعلام و بيان كرد: بر اساس افق 1404 در حال ترسیم سیاستهای کلان کشور در حوزه مسکن هستیم و در این راستا با 60 محقق درجه یک برنامه جامع مسکن در حال بازنگری است.

حامد مظاهریان تاكيد كرد: دولت بايد حداقل دخالت را در ساخت مسكن و امور اجرايي آن داشته باشد و به عنوان سیاستگذار، ناظر و برنامهریز شرایط تسهیل برای بازیگران بازار مسکن از جمله خریداران و سازندگان فراهم خواهد شد.

طرح مسکن پاک

دکتر مظاهریان با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای بازنگری در طرح مسکن پاک گفت: این طرح به زودی در قالب طرح جامع مسکن رونمایی و به نقد مجلس و گروههای مختلف گذاشته خواهد شد. وی با اشاره به اینکه حمایت از انبوهسازان از جمله سیاستهای مسکن پاک است، بيان كرد: هدف از اين برنامه تقويت انبوهسازان با ابزارهای بازار سرمایه است و انبوهساز باید بتواند پس از ساخت بخشی از منافع خود را تأمین کند و یکی از راههای نجات بازار مسکن استفاده از ظرفیت انبوهسازان است و باید امکان صنعتی سازی مسکن را نیز در کشور فراهم کنیم.

بازتوزیع عدالت با مسکن اجتماعی

معاون وزير راه و شهرسازي برنامه كوتاه مدت دولت در حوزه مسكن را اجراي تعهدات دولت گذشته در خصوص مسكن مهر اعلام كرد و گفت: دولت يازدهم متعهد به تكميل پروژههای مسکن مهر است.حامد مظاهریان ادامه داد: سالانه به 750 تا 780 هزار مسکن نیازمندیم که بر اساس آمار در 5 تا 6 سال گذشته سالانه 650 تا 670 هزار مسکن را مردم ساختهاند بنابراین ما باید بخش کمتری بسازیم تا به اهداف افق 1404 برسیم.

مظاهريان با اشاره به اينكه لازمه اجرای بازار رهن ثانویه، کاهش تورم و رسیدن به تورم یک رقمی است، ابراز داشت: افزایش سرمایه یکی از اهداف بازار رهن ثانویه است و هدف از این کار، ارتباط بین سرمایههای بازار و تولید مسکن است؛ همچنين لیزینگ مسکن نیز همین وضعیت را دارد و با این کار، سرمایه در گردش تولید مسکن افزایش خواهد يافت.

معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با ذكر مشخصات مسكن اجتماعي يادآور شد: در تعریف بینالمللی هدف از مسکن اجتماعی تأمین عدالت اقتصادی و بازتوزیع عدالت است. در این راستا کارگروهی در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت و وظیفه اجرای مسکن اجتماعی به بنیاد مسکن محول شد و ما نیز به عنوان حاکمیت سیاستگذاری این بخش را بر عهده داریم.

وی با اشاره به اینکه سیاستهای مسکن اجتماعی مشابه مسکن مهر نيست، گفت: این طرح در بخشهای فراموششده مانند بافت فرسوده اجرا میشود. مسکن اجتماعی متعلق به گروهی است که توان مسکن مهر را نیز نداشتهاند.معاون وزير راه و شهرسازي با بیان اینکه نحوه کار در مسکن اجتماعی پیچیدهتر است، یادآور شد: در این طرح آورده اولیه وجود ندارد و مسکن ساختهشده باید به عنوان ذخیره در اختیار دولت باقی بماند.

طرح مسکن اجتماعی

اما دکتر مظاهریان تنها کسی نبود که طی هفته گذشته در خصوص مسکن اجتماعی اظهارنظر کرد؛ بلکه مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن نیز طی گفتگویی ضمن بیان اینکه نحوه واگذاری مسکن اجتماعی پس از تولید مشخص میشود، گفت: واگذاری مسکن اجتماعی به صورت «اجاره محض، اجاره بهشرط تملیک یا ملکی» خواهد بود که پس از آسیبشناسی دقیق وزارت راه و شهرسازی، مشخص خواهد شد.

سید محمد پژمان، در خصوص زمین مورد نیاز برای اجرای مسکن اجتماعی نیز گفت: در خیلی نقاط زمین مورد نیاز برای اجرای مسکن اجتماعی داریم و در جاهای دیگر هم پس از مشخص شدن برنامه اجرایی با استفاده از منابع داخلی سازمان زمین و مسکن، تهاتر یا فروش اراضی مرغوبتر که زمین ارزش افزوده بالاتری دارد، در مناطق دارای ارزش افزوده پایینتر زمین مورد نیاز مسکن اجتماعی تأمین میشود.

وی  با اشاره به اینکه برنامههای گذشته اجرا شده در حوزه مسکن مانند اجاره به شرط تملیک دارای ایرادات، نواقص و ضعفهایی بوده، افزود: در مسکن اجتماعی فعلاً تمرکز ما روی تولید است و پس از آن به مرحله دوم یعنی چگونگی واگذاری این واحدها به خانوارهای نیازمند میرسیم.

پژمان با اشاره به احتمال ورود نهادهای حمایتی به مسکن اجتماعی، ادامه داد: اینکه واگذاری مسکن اجتماعی به صورت اجاره محض، اجاره به شرط تملیک یا ملکی باشد در مرحله بعد و پس از آسیبشناسی مشخص میشود.

هزار میلیارد تومان برای مسکن امید

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز طی هفته گذشته با اعلام اینکه تا سه سال آینده 10 هزار میلیارد ریال از اعتبارات این وزارتخانه برای مسکن کارگری و مستمریبگیران اختصاص خواهد یافت، گفت: رئیسجمهور در موضوع مسکن کارگران تأکیدات ویژهای دارد.

علی ربیعی گفت: در این زمینه تفاهمنامهای بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی امضا شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، تا سه سال آینده 10 هزار میلیارد ریال از اعتبارات وزارتخانه برای مسکن کارگری و مستمریبگیران تخصیص مییابد و رایزنی برای جلب منابع بانکی و آورده کارگران نیز در دست انجام است.

ربیعی در بازدید سرزده خود از پارسخودرو نیز در واکنش به درد دلهای جامعه کارگری مبنی بر نداشتن خانه تاکید کرده بود که دولت طرح مسکن امید را برای کارگران در برنامه کاری خود دارد.همچنین در حاشیه همایش بیمههای همگانی در جمع خبرنگاران گفته بود: در سال جاری بودجهای برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفتهایم که بتوان از محل منابع خود سازمان برای کارگران تحت پوشش آن واحدهای مسکونی را احداث کنیم.

وی با اشاره به اینکه طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرای آن است، گفت: به منظور ارائه واحدهای مسکونی، کارگران اولویتبندی میشوند و در سطح ملی با گرایش محرومیت کارگران طرح مسکن امید اجرایی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعداد و نحوه اجرای این طرح گفت: پس از تدوین ساز و کارهای لازم، تعداد و نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران مشخص خواهد شد. این طرح در هیئتمدیره و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی به تصویب رسیده است.