سخنان نغز

شمار نشریه : 182

زبان ترازویی است که نادانی آن را سبک کند و خرد آن را سنگین نماید.
 امام علی(ع)
اگر زیبایی را آواز سر دهی، حتی در تنهایی بیابان، گوش شنوا خواهی یافت.                   
جبران خلیل جبران
نگارنده و سخنگويي که ديگران را کوچک و خوار می‌نامد، خود چيزي براي نمايش و بروز ندارد.      
ارد بزرگ
  هرگاه تو به خودت ضرر رسانی ؛ بزرگ‌ترین دشمنی را در حق خود کرده‌ای زیرا دشمن  را نسبت به خودت کارساز کرده‌ای .                                                                                  لقمان حکیم
پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آن است که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی.           
 مهاتما گاندی