هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   182   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

طنـــــــــــز

در خبرها آمده است که افزایش قیمت حامل های انرژی بر روی قبوض فروردین ماه مشترکان اعمال خواهد شد.به یاد قبوض مصرفی سال های قبل از هدفمندی:

 یاد باد آن روزگاران یاد باد
روز برق و آب ارزان یاد باد
یاد باد آن روزگاران یاد باد
روز ارزان بودن بنزین و سوخت
پر نمودن باک پیکان یاد باد
روز راندن با پراید نقره ای
توی جاده در خیابان یاد باد
روز کمتر بودن نرخ طلا
هدیه دادن بهر یاران یاد باد
روز باد کولر و سردی آن
تکیه دادن شاد و خندان یاد باد
روز گاز و شعله های آتشش
در خزان و در زمستان یاد باد
گپ زدن با دوستان بی دغدغه
 با موبایلت فاش و پنهان یاد باد