هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

انتخابات، مردم و رسانه ها

انتخابات پيش رو- 24 خرداد 1392- امتحان ديگري را براي مردم و كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي رقم زده است. تاكنون در نظام جمهوري اسلامي ايران انتخاباتهاي متعددي اعم از رياست جمهوري و نمايندگي مجلس و شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار شده و مردم هم همواره با حضور حداكثري و مشاركت مسئولانه خود حمايت خويش را از استقلال كشور و نظام نشان دادهاند. در طول 34 سال عمر انقلاب اسلامي فراز و نشيبهاي مختلفي بر مردم گذشته است كه به لطف الهي همه آنان؛ چه جنگ تحميلي و دفاع مقدس آغاز انقلاب و چه تحريمهاي اخير با ايمان، صبر و استقلال باوري مردم به روسياهي مخالفان نظام و كشور انجاميده است

اكنون اما در شرايط حساس كشور، هم مردم به عنوان انتخابكنندگان و هم كانديداها به عنوان انتخابشوندگان با امتحان بزرگي مواجه هستند؛ امتحاني كه هم بر دشواريها و نابسامانيهاي اقتصادي داخلي فائق خواهد آمد  و هم بر كينه توزان و دشمنان نه نظام تنها ، بلكه كشور و مردم غلبه خواهد كرد. اما براي سربلند بيرون آمدن از امتحان دشوار چه بايد كرد؟ چه الزامات و راهكارهايي لازم است؟ وظيفه مردم و كانديداها در امتحان مشترك چيست؟ از تجارب گذشته و گذشتگان چگونه بايد استفاده كرد؟ وظيفه رسانهها و رسانهايها در اين ميان چيست؟ و سوالهاي بيشمار ديگر كه قابل طرح است اما به علت مجال اندك فقط به برخي از آنها ميپردازيم:

به نظر ميرسد مردم - كه حرف اول و آخر را در هر كارزار علمي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و ... زده اند و ميزنند-  و رسانهها مسئوليت شان دشوارتر از كانديداهاست. مسئوليت مردم دشوارتر از اين نظر كه صرفا يك يا چند كانديدا را انتخاب نميكنند كه با انتخاب يك  نفر عمل به وظيفه يا با عدم انتخاب ديگري از زير بار مسئوليتشان شانه خالي كنند. حضور حداكثري مردم و مشاركت جمعي در انتخابات معناي "ماوراي انتخاب" دارد و همين معناي فرا انتخابي است كه مسئوليت آنها را نسبت به كانديداها دو چندان سنگينتر ميكند كه البته به لطف خدا هميشه هم از اين كارزار انتخاب سربلند بيرون آمدهاند و نه تنها در انتخابات 34 ساله بلكه با حضورهاي حماسي خود در مراسم مناسبتي اعم از 22 بهمن ، روز قدس و ... نشان دادهاند كه «مام ميهن » از «جان عزيز» شان عزيزتر بوده است. اما انتخاب مهمتر از مشاركت در انتخابات و حضور حداكثري مردم، گزينش كانديداي رياست جمهوري با برنامههاي  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، ديپلماسي و سرآخر سياسي هدفمند و تحققپذير است.

34 سال تجربه انقلاب اسلامي و حضور كانديداهاي جناحهاي مختلف با «شعارها» نه «برنامهها»ي متعدد تجربه گرانسنگي را براي مردم به ارمغان آورده و چراغ روشني را پيش پاي آنها در انتخابات پيش رو نهاده است؛ تجربه و چراغ «مطالبه برنامه».

مردمي كه ما در صنعت ساختمان به عنوان توليدكنندگان، سازندگان، سرمايهگذاران و مصرفكنندگان با آنها مواجه هستيم، كانديداي برنامه محور و موجد فضاي امن براي سرمايهگذاري را مورد علاقه خويش براي تصدي رياست جمهوري آينده مطرح مينمايند. خواسته سهم  35 تا 40  درصدي اقتصاد كشور (به اذعان مسئولان اقتصادي و شاخصهاي آماري، صنعت ساختمان بيش از 35 تا 40   درصد در اقتصاد كشور سهم دارد) را ميتوان به دو سوم ديگر اقتصاد تعميم داد و به عنوان مطالبه عمومي مطرح نمود كه در اين صورت انتظار همه مردم از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري ارائه برنامه تحققپذير و ايجاد فضاي آرامش بخش براي رونق اقتصاد و فعاليتهاي كسب و كار ميباشد.

اما وظيفه رسانهها در اين برهه اگر از مردم بيشتر نباشد از كانديداها بيشتر است چرا كه مردم از رسانهها به عنوان پيشروان و روشنگران جامعه مخصوصا رسانه ملي كه امكان و وظيفه بيشتر فراهم آوردن فضاي معرفي كانديداها را دارد، توقع  دارند؛ نسبت به مقيد كردن كانديداها در ارائه برنامههاي قابل تحقق و ملموس اهتمام بيشتري داشته باشند كه مثلا يك كانديدا در صورت رئيس جمهور شدن نرخ رشد اقتصادي،تولید ناخالص ملی، نرخ تورم و نرخ بيكاري را از چه عددي به چه عددي و با چه ساز و كارهايي طبق چه زمانبندي خواهد رساند؟

اگر بگوييم مردم از رسانهها  و رسانهايها پيش و بيش از كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري يا هر انتخابات ديگري انتظار روشنگري متعهدانه دارند، حرفي دور از انتظار نزدهايم و سخني غيرواقع نگفتهايم. اگرچه در زمانشناسي و به روز بودن مردم به بركت عصر ارتباطات ترديدي نداريم ولي بايد اين را هم پذيرفت كه رسانهايها به اقتضاي انتخاب شغلي بيش از مردم که درگير مسائل گوناگون زندگي هستند از برنامه و شاخصهاي نرخ رشد اقتصادي، توليد ناخالص ملي، نرخ تورم و روند پيشرفت يا عدم پيشرفت برنامههاي پنجساله مطابق با سند چشمانداز 1404 اطلاع دارند و پيگير هستند.

انتظار ميرود در فرصت باقي مانده تا انتخابات، رسانهها و رسانهايها که خود از بطن مردم جامعه برخاسته اند به خواسته مردم (مطالبه برنامه هدفمند و تحققپذير از كانديداهاي رياست جمهوري آينده و شوراها ) كه وظيفه ذاتيشان هم هست به دور از هرگونه تعلق خاطر جناحي و گروهي و فقط به احترام مردم، متعهدانه جامه عمل بپوشانند تا يكبار ديگر تجربه شيرين با مردم و براي مردم بودن را با خلق حماسه اي روشنگرانه براي برگزاري انتخاباتي سرنوشت‌‌ساز و حماسي تكرار كنند.

                                                                                                                                                                               قادر نصیری