هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

اسـتاديـومي در پـارك

توسعه مجدد پارك با ايده « استاديومي در پارك» حركتي جذاب در طراحي شهري به شمار ميرود كه تالار و استاديوم بازسازي شده، توسعه 300 هزار هكتار اراضي، نوسازي ساختمانهاي تاريخي و پارك شهر براي اهالي اتاوا را در بر ميگيرد.

پروژه ارائه شده توسط شركت cannon، با استفاده از مزاياي موقعيت مناسب سايت در كنار كانال Rideau، ارزشهاي تاريخي و هويتي پارك را افزايش ميدهد. نتيجه اين طرح استاديومي در پارك ميباشد..

پارك Lansdowne تاريخي غني و هويتي قوي دارد. اين يك ايده مهم و ابتكاري در طراحي است كه آن را از باور متداول در مورد استاديوم كه بنايي ثابت و ساكن ميداند، جدا كرده و فضايي پويا و زنده كه با حضور مردم و هنر مردمي شكل ميگيرد، معرفي ميكند.

اين مكان بهصورت يك فضاي شهري عمومي مطرح ميشود كه استاديوم در آن تعبيه شده است. اگرچه همچنان اين مكان پاركي براي گذران روز ميباشدو نمونه كامل و جديدي از استاديوم مدرن شهري است.

 اين پروژه چگونگي همزيستي استاديوم با محيط زيست اطراف آن را نشان ميدهد. قابهاي چوبي ،تصويري رمانتيك براي پارك ايجاد ميكنند در حالي كه ساختمان در پس زمينه آن ميباشد. اين قابها به حالت ريتميك طراحي شدهاند تا در فضا جرياني آرام و خطي ايجاد نمايد و بازديدكننده را در حالي كه از منظره لذت ميبرد به انتهاي پارك هدايت كند.

اين بخش از پارك، با محل تجمع مردم در ارتباط است و براي افرادي كه ميخواهند دوچرخهسواري كنند، پيادهروي نمايند يا بدوند، هميشه قابل دسترس ميباشد. در اين مكانها كه شخص ميتواند هم از پارك و هم از استاديوم خارج شود، تعريفي از فضا را بيان ميكنند.

منظره شمالي استاديوم، بخشهاي كوچك پارك كه بهسازي شدهاند را تشكيل ميدهد. بخش شمالي جايگاه تماشاگران رو به Aberdeen drive خواهد بود. بخش انتهايي شامل پلهها و آسانسورها ميباشد كه فضاي دو بخشي را براي استقرار ايجاد ميكند. مهمانها ميتوانند از بخش خرده فروشي بليطها را تهيه كنند. استاديوم بازسازي شده ظرفيت 24 هزار نفر براي مناسبتها و وقايع ورزشي دارد و قابليت افزايش ظرفيت موقت تا 45 هزار نفر در شرايط ويژه مثل جشنهاي ملي و وقايع بينالمللي را دارد. پارك Lansdowne قابليت غير قابل باوري براي احياي شهري دارد، تاريخچه، ميراث معماري و موقعيت قرارگيري آن، شرايط خاصي هستند كه با استاديوم طراحي شده در سايت، برنامه مدنظر براي فضاي شهري پايدار را محقق ميكند.