هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

خانه تان را جزیره کنید

میزهای جزیره ای نوع 1 و نوع 2 طراحیهای جدیدی از Emmet Rock هستند.

 نوع اول از دو قطعه سنگ تشکیل شده که روی میز شیشه ای با فرمهای خاکستری فلزی قرار گرفته است. در مقابل، نوع دوم؛ سنگ منحصر به فرد بزرگی است که در یک طرف میز شیشه ای قرار گرفته است. این چیدمان ظریف و حساس شیشه و سنگ در کنار هم، در حقیقت، تضاد میان دو عنصر در تفکرات مدرن را نشان میدهد. این خود در ذهن بیننده یا کاربر از نظر ساختار زیبایی شناختی، سؤال برانگیز خواهد بود