پرسش و پاسخ حقوقی

شمار نشریه : 181

اعظم عرب مغار*

آیا مالکین مشاعی به تنهایی می‌توانند پروانه ساختمانی بگیرند؟
مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
مالکین مشاعی با سمت و یا سند مالکیت رسمی و با موافقت و رضایت همه شرکا می‌توانند پروانه ساختمانی دریافت نماید.
آیا احدی از مالکین مشاعی به تنهایی می‌توانند در امور ملک مشاعی دخالت نموده و از شهرداری درخواست پروانه ساختمانی مطرح نماید.
دخالت یکی از شرکا در اموال مشاع بدون اجازه و موافقت دیگر شرکا وجهی ندارد و مقررات املاک مشاعی مقرراتی است که در قانون مدنی و قانون امور حسبی و قانون تملک آپارتمان مصوب1343 و قانون افراز و فروش املاک مشاعی مصوب 1357 آمده است. ازاین‌رو شهرداری بدون اجازه کلیه شرکا حق صدور پروانه ساختمانی ندارد و فرض صدور غیرقانونی پروانه ساختمانی بدون اجازه سایر شرکا از سوی شهرداری کمیسیون موضوع ماده100 قانون شهرداری نمی‌تواند حکم به تخریب بنا صادر کند. حکم تخریب منحصراً در موارد احصاءشده در تبصره‌های ماده صد قانون مذکور جایز است. لازم به یادآوری است به‌موجب ماده (1) مصوبه مورخ13/8/71 شورای عالی اداری صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری های کشور طبق شناسنامه انجام می‌شود و بر اساس ماده (2) همین مصوبه از تاریخ 1/11/71 شناسنامه ساختمان به‌عنوان یک سند رسمی تلقی گردیده و در پاسخ دستگاه‌های ذی‌ربط مورد استفاده می‌باشد و ماده 2 این مصوبه به‌موجب رأی شماره 96مورخ 28/7/73 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. همچنین برای صدور پروانه ساختمان مالکیت رسمی عرصه شرط نیست بلکه داشتن حق ایجاد بنا شرط است. مانند اینکه کسی زمین را از مالک یا موقوفه  را از متولی اجاره نماید و مالک یا متولی به او حق احداث بنا برای خودش را بدهد. صدور پروانه برای چنین مستأجری فاقد اشکال است .
*وکیل پایه دادگستری