هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

جسارت معمارانه

خوابگاه Tietgen در نزدیکی دانشگاه کپنهاگ واقع‌شده و ابنیه مجاورش به‌تازگی طرح‌ریزی شدند که شاخصه آنها پیوستگی و امتداد در اطراف یک کانال آب و دارای احجام صلب و متصل‌به‌هم است. فرم ساده دایره‌وار خوابگاه پاسخی به بافت و زمینه پیرامونش است که به نحوی یک جسارت معمارانه در این محله نوساز ابراز داشته است.
پویایی این پروژه و تجلی تندیس وار آن، توسط تضادی که مابین فرم کلی بنا با ابراز بی‌ریای عناصرش وجود دارد ایجادشده، فرم دایره‌وار ساختمان سمبل اشتراک و برابر و همگانی بودن، در برابر حجم های پیش و پس آمده‌ بنا که اقامتگاه‌های مجزا و خصوصی را نشان می‌دهد که این تضاد را به وجود آورده است. بنابراین مبادی الهام‌بخش این پروژه هم نشینی اجتماع و فرد است خصیصه‌ای که همیشه در نوع ساختمان های خوابگاهی و اجتماعی وجود دارد.
حجم استوانه ای بنا خود را کامل می‌کند و به درون حیاط مرکزی‌اش جهت‌گیری دارد، طبقات بالایی طوری طرح‌ریزی شدند که فضاهای اقامتی رو به چشم اندازه‌ای محیط بیرون و در اطراف بنا باشند و بالعکس فضاهای عمومی و اشتراکی ساختمان درون‌گرا هستند و رو به حیاط مرکزی و داخلی خوابگاه دید و منظره دارند.
حیاط در سطح همکف توسط مسیرهای باز قابل‌دسترسی است، که در عوض به پنج قسمت ساختمان دسترسی عمودی می‌دهد و در هر طبقه و در هر کدام از پنج قسمت ۱۲ نفر پیرامون یک فضای عمومی و آشپزخانه سکونت دارند و امکاناتی که برای کل خوابگاه مورد نیاز است نیز در طبقه همکف جمع شده‌اند.