هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

کاهش ده درصدی ساخت‌وساز در بهار ۹۲

بانک مرکزی نتایج بررسی فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در منـاطق شـهری استان های مختلف ایران در سه ماه اول سال ۱۳۹۲، در ۴ زمینه سرمایه‌گذاری، ساختمان‌های شروع شده، ساختمان‌های تکمیل شده و واحدهای مسکونی تکمیل شده را منتشر کرد.
در بهار 92 مجموع سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری ایران، به قیمت جاری حدود 185771 میلیارد ریـال بـوده اسـت کـه 44.6درصـد نسبت به بهار 91  افزایش نشان می دهـد. همچنین از کـل مبلـغ سـرمایه‌گـذاری مـذکور،ساختمان‌های "مسکونی" با 84.3 درصد بیشترین سهم را داشته است.
44.9درصد از این سرمایه گذاری‌ها در 3 استان تهران، اصفهان و خراسـان رضـوی  انجـام پذیرفته است که  به ترتیب با 28.2 درصد، 8/8 درصد و 7.9 درصد بیشترین سهم را در مقایسـه بـا سایر استان‌هـا دارا بـوده انـد.
این در حالی است که مقایسـه سرمایه‌گذاری‌ها بـا بهار 91 حاکی از آن است که سـرمایه گـذاری در استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب 23.5 درصد، 55.8درصد و 98.7 درصد افزایش داشته است.
*کاهش 10 درصدی ساخت‌وسازها
در بهار سال گذشته ساخت 605 هزار و 63 دستگاه ساختمان توسـط بخـش خصوصـی در مناطق شهری ایران شروع شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن 10.2درصد کـاهش داشته است. برای این ساختمان ها حدود 189766 میلیارد ریال هزینـه و 31.7 میلیـون مترمربـع  سطح کل زیربنای طبقات پیش بینی شده است.
متوسـط هزینـه بنـای سـاختمان‌هـای شـروع شـده حـدود3133 میلیون ریال، میانگین سطح کل زیربنای  آنها 523 مترمربع و هزینه یـک مترمربـع بنـای این ساختمان ها 6 میلیون ریال بوده است که نسبت به بهار 91، متوسط هزینه ، سطح کل زیربنا و هزینه یک متر مربع بنای  ساختمان ها به ترتیـب 50.3درصـد ، 1.8 درصـد و 47.5 درصد افزایش داشته است.
در مدت مذکور از کل تعداد ساختمان‌های شروع شده در مناطق شـهری ایـران ، 12.5 درصد به استان اصفهان، 10.8درصد به استان آذربایجان شرقی و 9.4 درصـد بـه اسـتان تهران تعلق داشته است.