هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   181   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سخنان نغز

پیروزی در دوراندیشی، و دوراندیشی در به کارگیری صحیح اندیشه و اندیشه صحیح در رازداری است.
امام علی (ع)
سخنی که سودی در آن نیست نگفتن بهتر ، چه سخن بی سود در مثل مانند، آتشی است که دودش بسیار و گرمی و فروغش سخت اندک باشد.                                                                                 بزرگمهر
آرمان ما نباید موجب نابودی دیگران گردد آرمانی ارزشمند است که بهروزی ما و دیگران را در پی داشته باشد .                                                                                                       ارد بزرگ
منتظر نمان پرنده ای بیاید و پروازت دهد , در پرنده شدن خویش بکوش.      
  دکتر علی شریعتی
شريف ترين دل ها دلي است که انديشه ي آزار کسان درآن نباشد.
                                                                                                                           زرتشت
تمام افکار خود را روی کاری که انجام می دهید متمرکز کنید. پرتوهای خورشید تا متمرکز نشوند نمی سوزانند.                                                                                                                 گراهام بل