هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   180   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

همه کمک کنیم

مرحله دوم هدفمندي‌ها توسط دولت يازدهم در حالي در دستور کار قرار گرفته که به گفته بسياري از تحليل‌گران اقتصادي مرحله اول نتوانسته به اهداف اوليه برسد. بزرگترين طرح اقتصادي دوران معاصر كشور در ابتدا قرار بود با نام «مديريت انرژي» مطرح شود و هدف اوليه هم اين بود كه در شرايط بحراني مصرف انرژي، مهاري بر ركوردداران مصرف انرژي بزند. هدف دوم يعني كمك به توليد، عملاً در پي ناكامي هدف اول و اختصاص همه منابع هدفمندسازي و حتي از بودجه عمومي به توزيع نقدي يارانه‌ها، راه به جايي نبرد.
اكنون مرحله دوم هدفمندي‌ها توسط دولتي به اجرا در خواهد آمد كه عنوان خبره‌ترين گروه اقتصادي در دولت‌هاي پس از انقلاب را از آن خود دارد. مسئوليت مديريت اين مهمترين طرح اقتصادي تاريخ معاصر كشور، بر عهده همين گروه خبره خواهد بود؛ اجرايي كه بي‌شك موافقان و مخالفاني خواهد داشت اما بي‌شك اين سياست‌ها در شرايط فعلی اقتصادي و اجتماعي كشور به ناچار بايد اجرا شود و بر ماست که همگی به این اجرا کمک کنیم.