طراحی داخلی فروشگاه Camper

شمار نشریه : 157

فروشگاه کفش Camper در لیون فرانسه توسط استودیو هلندی Makkink & Bey طراحی شده است. المان اصلی در طراحی داخلی این فروشگاه پلههایی است که به صورت نامحدود ادامه پیدا میکنند. این پلهها برای نمایش کفشها استفاده شده و در ادامه با خطوط قرمز روشنی که بر روی دیوارها کشیده شدهاند، امتداد پیدا کرده است. بقیه کفشها در داخل قفسه های سیاه رنگی قرار گرفتهاند که دسترسی به طبقه های بالایی آن از طریق بلوکهای متحرکی به شکل پله امکان پذیر است.

پله های گرافیکی که با خطوط قرمز رنگ بر روی دیوارها، سقف و کف کشیده شده است، در حقیقت با الهام از محصول به نمایش گذاشته شده در این فروشگاه کفش طراحی شده و ماهیت حرکت و جنبش و جوش در جهات مختلف را به خوبی القاء میکند. همچنین این پلهها بخشهای مجزای این کفش فروشی را به هم پیوند زده و در فضای داخلی این فروشگاه، ریتم و عمق لازم را ایجاد کرده است.