هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   180   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

درخواست ابطال سند

نظریه شماره 2634/7 مورخ 5/20/1377
 اعظم عرب مغار*
پرسش
 در مواردی که سند مالکیت به درخواست متقاضی نسبت به ملک متعلق به دولت صادر می‌شود و دستگاه ذی‌ربط مدعی است که هیئت رسیدگی موضوع مواد 147و148  قانون اصلاح قانون ثبت از سازمان ذی‌نفع دعوت به عمل نیاورده و رعایت مقررات  به‌اندازه کافی نشده است آیا دعوی ابطال سند مالکیت مذکور قابل پذیرش است یا خیر؟ مرجع آن دادگاه است یا دیوان عدالت؟
پاسخ
مطابق نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه با توجه به اینکه مطابق بند6 ماده 147 اصلاحی قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت‌اسناد در املاک مصوب 1370، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست و طبق تبصره 3 از ماده 2 قانون اصلاح مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب 1370 هیئت مکلف است نماینده مرجع ذی‌ربط را دعوت نماید و بند «و» و تبصره 3 نیز موافقت دستگاه صاحب زمین را برای صدور انتقال به نام متقاضی ضروری دانسته است بنابراین اولاً درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی است که سند انتقال به نام او صادرشده، مقدور است و مرجع صلاحیت‌دار دادگاه عمومی است ثانیاً با پذیرش دعوی ابطال سند انتقال موضوع به قیمت منطقه‌ای یا عادله منتفی خواهد بود.
*وکیل پایه یک دادگستری