هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   157   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

میزهای شیشه ای دست ساز

این میزهای شیشه ای دست ساز توسط Sebastian Henker طراحی شدهاند. شرکت Classicon در ساخت این میزهای زنگوله ای شکل، از ماده شفاف نازکی برای پایهها و از یک ماده متراکم برای رویه آنها استفاده کرده و با دمیدن در قالبهای چوبی، این پایهها را فرم داده و ساخته است. از آنجا که این میزها با دست شکل میگیرند، نمیتوان هیچ قطعه ای را کاملاً شبیه به دیگری پیدا کرد و عیوب کوچکی که در دیواره آنها وجود دارد، نشاندهنده ماهیت دست ساز بودن آنها میباشد.