هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

تصویب حريم پايتخت

پيرو جلسه مورخ 9 دی ماه 92 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و احاله موضوع به كميته فني شوراي عالي و بررسي موضوع در پنج جلسه آن كميته، مصوبات كميته فني در خصوص حريم تهران مورد تصويب قرار گرفت.
در نامه معاونت معماري و شهرسازی و دبيرخانه شوراي عالي معماري و شهرسازی به هاشمي استاندار و رئيس شوراي برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران و قاليباف شهردار تهران تاكيد شده است: اسناد و مدارك طرح در اجراي ماده 42 آئين‌نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌ها مصوب 12 دی سال 78 هيئت محترم وزيران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر در موعد ‌مقرر‌ تهيه و ارسال نمايند تا جهت اجرا ابلاغ شود.
بنابراین گزارش كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري طرح «حريم پايتخت» را در اجراي بند 1 مصوبه مورخ 9 دی ماه 92 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، طي 5 جلسه مورد بررسي قرار داده و ضمن تاكيد بر تغيير رويكرد در تعريف حريم پايتخت از رويكرد موجود مبني بر تعريف حريم شهر به‌عنوان ذخيره توسعه شهر به رويكرد حفاظتي به مفهوم greenbelt، نظرات خود را اعلام كرده است.
این کمیته در اعلام نظرات خود تصريح كرده است: با توجه به آنكه تحقق كليه ساختارهاي طرح و احكام راهبردي و اجرايي آن منوط به تغيير قوانين (ماده 2 و 3 قانون تعاريف محدوده و حريم ... و ماده 4 قانون تقسيمات كشوري) است و تغيير قوانين نيز مستلزم طي زماني طولاني خواهد بود، و مشكلات موجود در حريم پايتخت نيز مستلزم وجود ضوابط و مقررات لازم الرعايه براي كليه شهرهاي موجود در حريم پايتخت است، ضروري بوده و تا زمان تغييرات پيشنهادي، مشاور ضوابط و مقرراتي واحد، مبتني بر قوانين موجود و لازم الرعايه براي كليه شهرهاي مستقر در حريم پايتخت تهيه و به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري رسانده و به كليه مراجع ذيربط ابلاغ شود.