هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

سازمان بروبیای فرهنگی!

بعضاً دیده و شنیده می‌شود که عده‌ای به تغییرات مدیریتی مکرر در سازمان میراث فرهنگی ایرادهای بنی‌اسرائیلی می‌گیرند. این دوستان لابد نمی‌دانند که اصولاً رفت‌وآمد در فرهنگ ما جایگاه ویژه‌ای دارد؛ اعم از اینکه این رفت‌وآمد خانوادگی باشد، دوستانه باشد، اداری باشد، انتخابی باشد، انتصابی باشد و یا هر شکل دیگری. یعنی همان طور که در فرهنگ منحط غرب، «بده بستان» فرهنگی وجود دارد که معتقدند باید فرهنگشان را به فرهنگ های دیگر تهاجم فرهنگی کنند و البته خوبی های فرهنگ های دیگر را بدزدند، در فرهنگ ما هم؛ چون از این نوع‌بازی‌ها خوشمان نمی‌آید، برو و بیای فرهنگی وجود دارد. به این شکل که زیدی می‌آید و در عرصه فرهنگ طرحی می‌ریزد و می رود و عمری می‌آید و آن را پاک می‌کند و طرح دیگری می‌ریزد و همین طور الی آخر؛ که البته ظاهراً آخری هم ندارد! اصلاً شما دیوان شعرای قدیم و جدید ما را که نگاه کنید می‌بینید همه آن شعرا و عرفا و حکما چه قدر در مورد رفتن و آمدن شعر گفته‌ و در سفته‌اند: تو از هر در که بازآیی به این خوبی و رعنایی ...، آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا ...، رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل ...، از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود ....، فلذا پیشنهاد می‌شود جهت کوبیدن لگد محکم به استکبار جهانی نام سازمان میراث فرهنگی به سازمان بروبیای فرهنگی تغیر کند!