خروج صندوق بناهای تاریخی از اصل 44

شمار نشریه : 179

مدیرعامل صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی گفت: نام "صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی" از شمولیت اصل 44 قانون اساسی خارج شد.
احسان ایروانی گفت: این صندوق به‌موجب بند«ز» ماده 114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شد و مقرر بود به‌عنوان یک نهاد دولتی غیرانتفاعی از همه فرایندها و فعالیت های احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی حمایت کند و سپس سال 89 در فهرست بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفت و مشمول اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری به بخش خصوصی شد. وی ادامه داد: این اقدام باعث شد تا تمامی فعالیت های این موسسه که فاقد سود و زیان و سهام‌داری بوده، مختل شود و وظایف قانونی آن معطل بماند. همچنین بودجه و اعتبار عمومی صندوق احیا برای سال های 91 و 92 قطع و شرایط و مصائب بسیاری برای آن ایجاد کرد.
وی افزود: با ارائه ادله و استدلال قانونی حاکمیتی بودن و غیرانتفاعی بودن فعالیت های این موسسه، این موضوع در کمیته تخصصی کمیسیون اقتصادی دولت، کمیته تخصصی هیئت واگذاری، کارگروه‌ها و جلسات تخصصی و مدیریتی سازمان خصوصی‌سازی، کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس، کارگروه تخصصی معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ... مورد پیگیری قرار گرفت تا اینکه نظر دستگاه‌های مختلف را گرفته و پیشنهادات به هیئت واگذاری ارائه شد. در نهایت این هیئت در جلسه ادواری خود، خروج نام "صندوق احیا و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی و فرهنگی" از شمولیت اصل 44 قانون اساسی را تصویب کرد.