هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

نشریه شماره   179   دوهفته نامه آرشیو PDF پیام ساختمان

غرب را در صنعت سهیم کنید نه بازار

گروه بازار ساختمان:با کاهش تحریم های بین‌المللی علیه کشورمان، علاقه شرکت های خارجی برای حضور در ایران پدیده‌ای است که به وضوح دیده می‌شود اما اگر با دقت بیشتری به این موضوع دقت کنیم خواهیم دید بیشتر آنها نه برای مشارکت در طرح های صنعتی که برای فروش محصولات خود به ایران می‌آیند تا از بازاری که ظرف یک دهه از اقتصاد جهان  دور بوده بیشترین بهره را ببرند.
اصولاً اینکه خود تولیدکنندگان به‌جای سوداگران بیجا به ایران بیایند خوب است اما به همان آسانی که آمدند و باز هم خواهند آمد، با کوچک‌ترین نشانه دولت‌هایشان خواهند رفت چنانکه در همین چند سال اخیر دیدیم آنها بی‌توجه به قراردادهای امضاشده خویش از ایران رفتند و بخش تولید و سپس بازارهای ایران را متأثر از فرار خویش ساختند.
پس چه باید کرد؟
 به گواه آگاهان در امور توسعه اقتصاد بهترین راه برای استفاده از توان اقتصادی هم سرمایه و هم فناوری غربی‌ها مشارکت دادن آنها در صنعت ایران به‌ویژه فراهم شدن بسیار سریع برای خرید کارخانه‌هاست. تا آنها اگر خواستند به بازار ایران پشت پا بزنند نه برگه‌ای حاوی امضای خودشان که سرمایه‌ها و زحمات خود را مانعی برای فرار از ایران ببینند و نه به شریک ایرانی بلکه به دولت خود فشار آورند تا با این کشور به تعامل برسد؛ راهی که کشورهای شرق آسیا به‌ویژه چینی‌ها و قبل از آنها ژاپنی‌ها رفتند.