سقوط مرد نظافتچی در چاهک آسانسور

شمار نشریه : 179

مرد جوانی که برای نظافت خانه ای در یک برج به زعفرانیه رفته بود، با سقوط در چاهک آسانسور به کام مرگ  فرو رفت.
یکی از همسایه ها در طبقه دوم وقتی صدای افتادن کسی داخل چاهک آسانسور را شنید با عجله به در خانه همسایه ها رفت و کمک خواست، خیلی زود ماجرای سقوط هولناک مرد جوان به اورژانس و آتش نشانی مخابره شد .
یکی از ساکنان در این باره گفت: راه پله ها و درهای آسانسور ساختمان را رنگ زده بودند و «ابراهیم» برای نظافت به خانه ام آمده بود، بعد از پایان کار وی از خانه بیرون رفت و هنوز دقایقی نگذشته بود که همسایه ها از مرگ مردی غریبه در چاهک آسانسور خبر دادند.
وی افزود: نقاش ساختمان برای خشک شدن درها و دیواره ها، آسانسور را در طبقه چهارم نگه داشت و در های آسانسور را نیمه باز گذاشته بود تا رنگ ها زودتر خشک شوند. وی گفت: نمی دانیم که چطور «ابراهیم» با باز کردن در آسانسور متوجه نبودن اتاقک نشده است.